Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eii gesteldheid, 0111 door middel daarvan bezit van ons te nemen zoowel door lichamelijke bezetenheid, als door geestelijke verzoeking. De verzoekingen, die bij ons daarbij aandoet, zijn vaak even strijdig met elkander als vuur en water. — Gave God, dat de zondaar even levendig de ellende van zijn ziel en van de geestelijke verzoekingen des satans gevoelde, als de vader van den maanzieke weet had van de krankheid zijns zoons. Ziedaar de eerste beginselen der bekeering: men moet zijn kwaal gevoelen, de dienstbaarheid der zonde onder de macht des satans erkennen, zich tot Jezus wenden, zich voor hem vernederen, hem met aandrang bidden, en voor hem met vertrouwen zijn eigen ellende blootleggen.

XII. God laat dikwijls toe, dat zyn dienaars niet slagen in hun zielenzorg, zoowel ten gevolge van een rechtvaardig oordeel over die zielen zelve, als om de leeraars te leeren, dat zij alles van Jezus moeten verwachten, en hem alleen de eere geven vau elk welslagen ; om hen te reinigen door beschaming en vernedering; om lien te dringen tot meer ijver in het gebed, in het zelfonderzoek en in liet wantrouwen van ziclizelven.

XIII. Niets wekt meer de verontwaardiging van Jezus op, dan het wantrouwen in zijne goedheid en zijne macht om onze kwalen te genezen, — Ach, hoevelen zijn er, dia zich tot de leeraars wenden en van het woord en de sacramenten gebruik maken, zonder de genezing hunner zielen te ontvangen; eu waarom ? De schuld ligt aan den verkeerden zin hunner harten, die Jezus verre van ben doet blijven, daar zij tot hem komen zonder geloof en in een stemming der ziel, die door zondige hartstochten verontreinigd is. — Wachten wij ons er voor, Jezus vau ongeduld te verdenken om de woorden, die lijj hier spreekt ; aanbidden wij veelmeer zijn onvermoeibare langmoedigheid jegens de zondaars. De hardheid ligt alleen in de woorden; in zijn hart ligt niets dan zachtmoedigheid.

XIV. Alleen Jezus is het, wien de satan geen weerstand bieden kan. — Er zijn zielen, wier genezing God uitsluitend voor ziclizelven

13

Sluiten