Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen, 0111 er de uitspraak van ons eeuwig lot te vernemen, en wij zullen geen lust meer hebben om hen te beschimpen, die wij op dezelfde wijze voor ons vernederd zien. Helaas ! wat zou er van ons worden, indien God onze gebeden verwierp en onze zoo gebrekkige verootmoediging en zoo zwakke proeven van bekeering verachtte P

XXX. God hoort den zondaar eu de zondaar hoort zijn naaste niet. Wanneer men het gewicht van zijn eigen zonden recht gevoelt, denkt men er niet aan anderen met alle gestrengheid to willen oordeeleii. — De oogen van God eeuwig gesloten voor den zondaar de hel voor gevangenis — een onverzettelijke rechtvaardigheid, die niets kwijtscheldt en alles straft — o God ! wie kan er alleen maar aan denken zonder van schrik te bezwijken? En toch, dat lot is het, dat de zondaar te wachten heeft, die op

irmliai ti^t wijze jegens zijn medezondaar te werk gaat. — Het is de goddelijke waarheid zelve, die deze wedervergelding heeft vastgesteld, zeggende, dat men ons met dezelfde maat meten zal. Het is dus een onverzettelijke wet en die de zondaar voor zich niet veranderen kan, dan door zichzelven te veranderen.

XXXI. Het is een plicht der liefde eu der godsvrucht deel te nemen in de onrechtvaardigheden en in de vervolgingen, die onze broeders hebben te lijden. Men moet, naar het voorbeeld van die dienstknechten, die verongelijkingen bekend maken aan den grooten Huisvader in het gebed, maar zonder zijn wraak in te roepen tegen hen, die de naasten doen lijden. — De geheele gemeente des Heeren zal eens opstaan tegen de wraakzuchtigen, en zij zal met vreugde de oordeelen Gods tegen die onbarmhartige menschen aanzien.

XXXII. De goedheid en de toegevendheid, die God omtrent ons bezigt, is een voorbeeld, dat wij moeten navolgen jegens de naasten en eene wet, die ons daartoe verplicht. — God scheldt alles kwijt, en dat op het enkele gebed van den schuldige zei ven ;

Sluiten