Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geval van overspel, en dat zelfs een vrouw, die om zulk een reden van haren man gescheiden is, gedurende zijn leven niet kan hertrouwen. — Niets verhindert Jezus zich voor de waarheid te verklaren, ofschoon hij door zijn vijanden ondervraagd wordt om hem moeieljjkheden te veroorzaken. Het is een voorbeeld en een wet voor leeraars, om in hunne beantwoording zulker vragen nooit acht te geven noch op de macht der ondervragers, noch op hetgeen men van hunne zijde later wellicht zal hebben te lijden. De versehooning, die door de voorzichtigheid ingegeven wordt, moet der wet ten goede komen, maar niet strekken om der zondige begeerte bevorderlijk te zijn.

X. Eer men eene verbintenis aangaat, waarvan men alleen door den dood los kan gemaakt worden, eischt de voorzichtigheid haar van alle zijden te bezien om haar recht te leeren kennen. — Moeite vindt men overal, en de moeielijkheden met het huwelijk verbonden zijn niet voldoende om er hen van af te houden, die God er toe roepen mocht. Het is zijn wil, dien men moet raadplegen ; het is op zijn genade, dat men steunen moet.

XI. Een wijs antwoord, dat geen van de twee toestanden, den gehuwden of den ongehuwdeu staat, afkeurt, maar ze beide goedkeurt. Men moet, onder voorwendsel van de volmaaktheid van zulk een staat, de moeielijkheden er meê verbonden niet verbergen, maar ook omgekeerd, onder voorwendsel van de bezwaarlijkheid van dien staat er hen, die God er toe roept, niet van pogen af te trekken. — Hij, die in den ongehuwden staat blijft alleen uit een gril, uit luim, uit zedeloosheid, en niet door de roeping Gods, verkeert in een grooter gevaar, dan liij meent. Zich van het huwelijk te kunnen onthouden, is een gave Gods, die alles behalve gewoon is. Wie die gave heeft ontvangen, kan haar alleen blijvend bezitten door nederigheid, waakzaamheid, gebed, vasten en kruisiging des vleesches. —

XII. Daar de meeste vaders er meer op uit zijn hunne kinderen rijk en machtig te maken, dan hen onder de hoede van Jezus te

Sluiten