Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken is geen reden van wanhoop voor den christeu, maar het is de zegepraal der genade des Heilands. Gelukkig onvermogen, dat ons dwingt alles van Hem te verwachten, zonder wien wij niets kunnen. — Het is Gode even onmogelijk als den menschen, een rijke met de liefde voor den rijkdom te behouden; maar God kan die liefde uit het hart van den rijke uitroeien, hetwelk de mensch niet kan. Niets kan den zondaar die zijn onvermogen voelt troosten, dan te weten, dat God alles op zijn hart vermag. Hoe is het mogelijk, dat een zoo vertroostende waarheid den christenen een oorzaak van vreeze is ? Heeft dan de vrijheid der nienschen reden om te vreezen voor hetgeen de soevereine ea almachtige hand, die haar geschapen heeft, haar doen kan ? De macht, die God uitoefent op onzen wil, dient niet om dien te onderdrukken, maar integendeel om dien vrij te maken. De wil des menschen is te vrijer, hoe meer hij Gode onderworpen en gehoorzaam is.

XXVII. Hoe is het mogelijk niet met vreugde aan het voorrecht te denken, dat men zich op den weg bevindt, die het bevorderlijkst is om zalig te worden, wanneer men let op de gevaren, die aan de meeste levensstanden in deze wereld verbonden zijn? —Alles te verlaten zonder .Jezus te volgen, is een filosofen-deugd. Jezus te volgen zonder alles te verlaten ïs de gewone staat, waarin het gros der christenen verkeert. Alles te verlaten en Jezus te volgen maakt de apostolische volmaaktheid, die, waar zij door ons zooveel mogelijk nagevolgd wordt, ons grond geeft om op alles goeds in de toekomende eeuw te hopen. — Men verlaat veel, ja men verlaat alles, als men niets van het zijne voor zichzelven behoudt, en alle hoop laat varen. Men heeft alles, als men God bezit.

XXVIII. Welk esn liefde des Heeren Jezus ! In plaats van het nog hoogst gebrekkig vertrouwen der eerstbeginnendeu als onvoldoend af te wijzen, vertroost en versterkt hij hen integendeel door zijne toegevendheid, en bemoedigt hen door het gezicht der toekomstige belooning. — Waartoe zoeken de rijken door hun rijkdom en hun macht te geraken, indien niet om voor een

Sluiten