Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klein oogenblik meesters der wereld te zijn? Iu plaats dat men in deu weg der armoede, der nederigheid en der verknochtheid aan Jezus er naar staan zou, eenmaal eeuwig in den hemel te heerschen! — Neen, er is geen ware grootheid dan die, welke Jezus mededeelt aan hen, die met hem vereenigd zijn, die hij gemaakt heeft tot zijn broeders en medeërfgenamen en die hij laat deelen in zijn hoedanigheid en zijn gezag van aanstaanden rechter der wereld.

XXIX. Wat hebben wij weinig geloof, dat wij voor een kort oogenblik geen afstand kunnen doen van de goederen, die de Heer belooft ons met zoo groote winst in den hemel terug te zullen geven! Wie God bezit, vindt alles in hem terug: dat is een honderdvoudig be/.it, dat alle hoop te boven gaat. — Er zijn geenerlei banden, die men niet liever breken moet, dan dat men aan de getrouwheid te kort zou doen, die men Gode schuldig is; niets ter wereld mag men aan hem voortrekken. — Men heeft niet altijd de gelegenheid om dit alles voor de zaak Gods te verlaten, ten einde grooter vordering op den weg der volkomenheid te maken; maar men heeft altijd gelegenheid om zichzelven te verlaten, hetzij door de opoffering van zijn eigen neigingen, hetzij door de zwakheden van onze naaste betrekkingen te dragen. De genade in deze wereld te bezitten en de heerlijkheid in de toekomende — dat is een dubbel honderdvoudig bezit. Gelooveu wij dat? Waarom leven wij dan niet meer volgens dat geloof ? Och, plaatsen wij toch al ons vertrouwen op de genade des Heereu, zoowel als al onze hoop op zijne heerlijkheid !

XXX. Die ontzaggelijke plaatsverwisseling door de Joden en de Heidenen ondervonden, is het beeld van vele soortgelijke veranderingen, die in de zaak des heils voorkomen. — De volharding alleen wordt gekroond; bij een christen wordt veelmeer op het einde, dan op het begin gelet. — Vele groote zondaars zullen, eenmaal bekeerd, door de grootheid hunner boetvaardigheid boven velen, die minder groote zondaars zijn, gesteld worden. — Er is geen mensch in de wereld, boven wien wij ons zeiven stel-

Sluiten