Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den lijdensbeker, geen kroon te hopen zonder strijd. — Wij weten dikwijls even weinig wat wij aan God moeten vragen, als hoe wij het hem vragen moeten. — Bekommeren wij er ons alleen over, hoe wij ons de christelijke deugden verwerven zullen; laten wij Gode de zorg over om ze te bekronen.

XVII. Jezus geeft zijn jongeren te verstaan, dat zij veilig op vernedering en kruis kunnen rekenen, maar omtrent de daarop volgende rust en heerlijkheid laat hij lien in t onzekere : die zijn de vrucht van den arbeid, van den strijd en van het kruis. Volgen wij daarin den Heer na. Het eenige middel om ons een gelukkig lot in de eeuwigheid te verzekeren is er onvermoeid naar te streven, langs den weg, ons aangewezen door Hem, die beide het doel en de middelen in de hand heeft: dat is, ons Hoofd na te volgen. Alles berust in de handen van Hem, die de genade en de heerlijkheid geeft, en die ons zoowel toS de eene als tot de andere voorbereidt naar de voornemens zijner opperste wijsheid.

XVIII. De eerzucht is een bron van jaloerschheid, van murmureering en van verbittering in de gemeenten ; het is een onkruid, dat men tot den wortel toe uit dien bodem moet uitroeien. — Men vindt in de wereld luttel van dien heiligen ijver, die ons de zonden van anderen haten doet uit haat jegens de zonde zelve en uit ijver voor de heerlijkheid Gods. Men veroordeelt dikwijls de zonden van anderen, omdat zij onze gelijksoortige of tegenovergestelde zonden in den weg staan. — De gebreken van anderen zijn een spiegel, waarin wij onze gebreken moeten zien en nauwkeurig nagaan, zonder hen daardoor te prikkelen of boos te maken. Veroordeelen wij hen deswegens, dat vonnis spreken zal onszelven te meer tot veroordeeling strekken, daar het ons te onverschoonlijker maakt.

XIX. Welk een onderscheid bestaat er tusschen den invloed, dien de kerk oefent en de macht, die den vorsten dezer wereld geschonken is! De invloed van kerkelijke personen berust geheel op de nederigheid, is dienstbaar aan de liefde, grondt zich op den

Sluiten