Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI. 6. Een zesde plicht van den zielenherder is om zijner kudde geheel toe te behooren, gelijk een slaaf' zijnen meester toebehoort, en aan haar al zijn arbeid, zijn goederen, zijn tijd en zijn talenten toe te wijden. — Indien het ooit geoorloofd was om de eerste te willen zijn, dan zou het in den weg der nederigheid zijn, dat men daartoe zou moeten komen.

XXII. 7. Een zevende plicht van een goed herder is, op Jezus te zien als zijn voorbeeld: zijn gedrag en zijn geest moet hij nauwkeurig nagaan; zijn armoede, zijn nederigheid, zijn arbeidzaamheid, zijn ijver om zielen te behouden navolgen. — Altijd gereed te zijn om zijn leven zelfs voor het minste zijner schapen te stellen en zich voor hen onophoudelijk op te offeren, hierin is het dat de edele en heilige slavernij bestaat, waarvan Jezus het voorbeeld is. Wie, die door zijn bediening geroepen is om dat priesterlijk karakter vau toewijding en die slavernij van den oppersten Herder in zich eenigszins weer te geven, kan daaraan denken en tegelijk nadenken over zichzelveu, zonder zich tot in het hart der aarde op het diepst te verootmoedigen ?

XXIII. Deze wondergenezing strekt hier tot een beeld, waarin Jezus ons wil doen zien, dat hij het ware licht onzer zielen is, zonder hetwelk wij alleen blindheid en duisternis zijn. De blindheid des harten is de eenige, waarover men zich bijna niet beklaagt en waarvan men nauwelijks verlangt verlost te zijn. Een gedeelte dier blindheid bestaat daarin, dat men haar niet kent en gelooft dat men goede oogen heeft. Men gevoelt het diep, als men van het gezicht der schepselen beroofd is ; en waarom ? omdat men de schepselen zeer bemint. Maar zoo blijkt het, dat men God niet bemint, als men hem niet boven alles begeert te zien en niets doet om dat onschatbaar en eeuwig voorrecht te genieten. — Wat hebben wij in onze geestelijke blindheid eerder te doen, dan met al de kracht van ons gelQof tot Hem te roepen, die ons licht en ons leven is, zijne barmhartigheid af te smesken en al ons vertrouwen op hem te stellen ?

Sluiten