Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len, die gelooveu, dat zij zich voor de waarheid zouden laten kruisigen, als er niets te vreezen is, en die de eersten zijn om haaiden rug toe te keeren en haar te verloochenen, zoodra zij aangevallen wordt. — Al de Schriften geven Jezus getuigenis, de oude, die hem zijn voorafgegaan, eu de nieuwe, die hem gevolgd zijn. Onderzoeken wij ze allen met eerbied eu geloof, en wij zullen er overal onzen Verlosser terugvinden, zooals hij er afgemaald, aangekondigd en den zondaren beloofd wordt.

IX. Iets geheel anders is de heilzame beroering der uitverkorenen bij het geloof aan Jezus wederkomst, en wederom iets anders de beroering van den nijd en van het ongeloof der goddeloozen bij de stichting van zijn rijk. Indien hij de hartstochten der menschen kwam vleien, dan zou hij in de wereld welkom zijn, maar de wereld zou zich niet bekeeren. Indien hij zich schikte naar de begeerte der zondaars, dan zouden de zondaars niet beroerd worden, maar de menschen zouden geen Verlosser hebben. — Het is een blijk van schrikkelijke vergetelheid en van een ergerlijke ondankbaarheid, na zoovele teekenen en wonderen nog te vragen: wie Jezus is? Maar zulk eene is de vergetelheid van een zondaar, die door Jezus' genade genezen en geheiligd is en die deze verliest door zijn ondankbaarheid.

X. Ja, Heer, gij zijt de Verlosser, die naar de belofte in het karakter van profeet tot ons zoudt komen; gij zijt de Heer en Meester der profeten en tegelijk de vervulling van hunne profetiën. Het volk is gereeder om Jezus te herkennen en te belijden dan de Grooten; maar een geloof en een godsvrucht, die nog niet beproefd zijn, zijn weinig krachtig, zijn erg wankelbaar. — Waken wij, dat hetgeen wij van de heilswaarheden op een zekeren tijd van ons leven hebben gekend en geprezen, ons geen oorzaak van verdoemenis worde ten dage des goddelijken oordeels, daarom omdat wij er ons gedrag en onze levenswijze niet naar hebben ingericht.

XI. De geldgierigheid, bedekt met een sluier van godsdienstig-

Sluiten