Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. Velen zjjn geroepen door de wet der natuur, door de geschreven wet Gods, door de evangelieprediking; weinigen zijn gekomen en ingegaan door liet geloof; weinigen zijn er onder dezen, die doorgaand door liet geloof leven, en onder die laatsten wederom weinigen, die in liet leven des geloofs volharden. — Men kent de uitverkorenen niet dan na de scheiding. Een enkele verworpene vertegenwoordigt al de anderen. — God doet zijne rechtvaardigheid jegens den eenen zondaar in deze wereld aan het licht komen, om den anderen wakker te maken; dien anderen echter draagt hij, om hem tijd te geven voor de bekeering. Beijveren wij ons om te behooren tot het kleine getal der uitverkorenen en om onze verkiezing vast te maken door onze goede werken !

XI. De dienaars van den Booze, zoowel als de Booze zelf trekken niet af dan voor een tijd, en geven nooit het voornemen op om de vromen te vervolgen. De nijdigaards zijn van hen allen diegenen, die deze vervolging het minst moede worden. — ^ rome menschen moeten zeer op hunne woorden letten, vermits de wereld van haren kant er mede zeer veel acht op geeft, met het plan om ze tot haar voordeel of tot voldoening harer booze driften te doen dienen. — Waak gij zelf over mijne tong, lieer, en bewaar haar voor overrompelingen, én van den Booze, én van de wereld, én van mijn eigen begeerlijkheid!

XII. De lofspraken der wereld zijn vol valstrikken. Die haar liefheeft, heelt de verzoeking lief, en haar lief te hebben is te willen verloren gaan. De goddelooze maakt van het goede geen ander gebruik, dan om het aan zijn boosheid dienstbaar te maken. — De ware vijanden en de valsche vrienden bedienen zich vaak van de goede hoedanigheden, die zij in ons zien, 0111 ons onvoorzichtig te doen handelen en ons tot lichtzinnige stappen te verleiden. — De boozen en de vleeschelijke menschen weten wel, dat de trouw, die een dienaar der kerk aan zijn bediening schuldig is, hem verplicht om alle vrees uit zijn hart te bannen; en werkelijk, die trouw kan hij

Sluiten