Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machtige belooner der vromen is, die hij vergeldt naar gelang van de liefde, die hij voor hen heeft, en van de getrouwheid, die zy hem lietoonen, heeft aan Mozes verklaard, en dit langen tijd na den dood van Abraham, Izaiik en Jakob, dat hij ook zelts toen nog hun God was in dien zin, dat hij voortdurend en in bijzonderen zin hun belooner bleef. Dei-halve, indien zij niet meer levend waren voor God, gelijk zij niet meer levend zijn voor de meuschen, zou God zich niet in zoo ganscli bijzonderen zin hun God kunnen noemen. Want de voorrechten, die zij op aarde hebben genoten, zijn niet voldoende om deze goddelijke belofte te hunneu opzichte te vervullen. Zij moeten dus van God een ander leven ontvangen, en hunne zielen, die steeds blijven voortbestaan, moeten eens met hunne lichamen worden hereenigd, om alsdan te zamen de voorrechten te genieten, die bewijzen, dat God hun God is en hen op ganscli bijzondere wijze beloont.

- XXIV. God laat liet ongeloof van sommigen toe om voor anderen tot onderwijzing en stichting te zijn, de ergernissen der wereld ter beproeving en openbaarmaking van de kinderen Gods, en de ketterijen om de waarheden te helderder aan 't licht te doen komen. Zoo weet God liet goede te doen voortkomen uit het kwade, het licht uit de duisternis en den glans der waarheid uit de boosheid der valsche leeraars.

XXV. Zij, die boven anderen de macht hebben om kwaad te doen, verbeelden zich altijd, dat zij daarin ook beter dan anderen zullen slagen. — De bewondering des volks en de besehainiug der sadduceën vuren de boosheid der tariZeën nog meer aan, in plaats van haar te weerhouden. De goddelooze verheugt zich niet over vernedering van een vijand, dan voor zooveel zij dient om een nog hatelijker vijand te verheffen, en hij is op niets zoozeer bedacht, als om hem dat voorrecht te doen verliezen.

XXVI. Ziehier nu drie soorten van vijanden en van lasteraars van Jezus en van zijne discipelen, en ook drie soorten van be-

Sluiten