Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaardig; maar van binnen zijt pij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

XXVI. Wee u, gij schriftgeleerden en farizeën, gij geveinsden; want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de grafteekenen der rechtvaardigen;

XXVII. En zegt: Indien wij in de tijden onzer vaderen waren geweest, wij zouden met hen geene gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten. Aldus getuigt gij tegen uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die de profeten gedood hebben. Gij dan ook, virvult de mate uwer vaderen! Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij

Sluiten