Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

harten is zijn deel. Dat is de tempel, waarin hij gediend wil worden en de zetel van de christelijke vroomheid. — Vreeselijk oordeel! schrikkelijke toestand! overgegeven te zijn aan de booze neiging, de boosheid van een verdorven hart te willen verbergen onder den sluier van een valsche gerechtigheid. — Indien de meeste brave menschen reeds zooveel moeite hebben om niet te veel van de gunst der openbare nieeniug te maken, hoe zal een huichelaar zich daarvan losmaken, hij, wiens hoogste zorg en eenige toeleg liet is, voor zich die goede meening te winnen en te behouden? Hij heeft geen andere toevlucht dau tot Ilern, die van zijne veruedering, schande en dood een geneesmiddel voor den hoogmoed van Adam en alle Adamskinderen gemaakt heeft.

XXVI. De farizeën geloofden, dat zij wel verre verwijderd waren van de onrechtvaardigheid en wreedheid vau hen, die de profeten hadden doen sterven, zij, die er alleen aau dachten om Jezus te doen sterven! Het baat niet, of men het bedrijf der goddeloozen veroordeelt met den mond; men keurt liet goed door het na te volgen. — Men maakt zijn eigen vonnis op, als men de Bijbelsche heiligen prijst, en dezulkeu vervolgt, die hun gelijken. — Men prijst zeer gaarne de vromen van vroeger eeuwen en veroordeelt huune vervolgers; men heeft niets te vreezen of te hopen vau hen, die niet meer zijn. Maar ter liefde vau een kleingeestig eigenbelang kiest men zonder aarzelen partij voor de wereld van heden tegen de heiligen vau onzeu tijd. Geef, o Heer, dat uw woord en uwe belangen, onze gevoelens en ons gedrag mogen regelen, en niet de verkeerdheid vau ous hart of de geest der wereld! — Indien wij het kwaad vermijden, dat wij in anderen verfoeien, dan maken wij daardoor kenbaar, welke de ware gezindheid van ons hart is.

XXVII. God kan de zonde niet gebieden of goedkeureu, vermits hij oneindig goed is; maar hij kan den zoudaar wel aau zijne boosheid overlaten, omdat hij rechtvaardig is. — Vreezen wij, ziende op den ellendigen toestaud van hem, die de maat zijner gruwelen vervuld heeft. Doof te zijn voor de waarheid, zich tegeu haar te verhef-

Sluiten