Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fen uit eigenbelang, uit nijd, uit jaloerschheid, en door zulke drijfveeren hen te vervolgen, die liaar prediken, ziedaar de boosheden, die gewoonlijk op de andere de kroon zetten. Er is een zekere maat van genade en barmhartigheid; als die uitgeput is, laat God zijne rechtvaardigheid haudelen: die maat is alleen hem bekend. — Vóór de zonde moet men vreezen dat die maat vol is; na den val moet men door een waarlijk christelijke hoop vertrouwen, dat zij nog niet overschreden is, eu op dien grond boete doen voor het . bedreven kwaad. Dit is het eenig middel om de hel te ontgaan; maar wat is zulk een genadestaat zeldzaam na liet leven eens farizeërs, zooals onze Heer het pas geschilderd heeft!

XXVIII. De gaven Gods in de heiligen dienen alleen ter veroordeeling van hen, die zich aan hun verblinding en boosheid hebben overgegeven. — Het is een bijzondere genade en zegen voor een land, als God uitblinkende vromen, ijverige, wijze en hoofverlichte leeraars en herders geeft; maar wee liem, die deze genade en dezen zegen in een' oordeel en vloek verkeeren doet door die vromen en leeraars en herders te vervolgen! — Alle bijzondere personen dragen daartoe bij door hunne zonden; allen moeten er toe bijdragen om dit ongeluk af' te wenden door hunne boetedoening.

XXIX. De gelijkheid van de misdrijven bij vaders en kinderen haalt hun evengelijke straffen over het hoofd. — Er is in het leven van een goddelooze een keten van zonden, die de eene aan de andere verbonden zijn van den beginne tot den einde toe, en die tezamen zijne verwerping teweegbrengen; evenzoo naar evenredigheid in een volk, in een kerkgemeente en vooral in het lichaam des Joodschen volks. — Abel, de eerste rechtvaardige, werd gedood door zijn broeder, die in nijd ontstoken was, en Zacharia, de priester, werd gesteenigd oin zijn ijver voor de prediking der waarheid, en beiden zijn afbeeldingen van Jezus en van de oorzaken van zijn dood.

XXX. De rechtvaardigheid van God is zoo vreeselijk, dat, wan-

Sluiten