Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar zij is noodig, om ons te beproeven en ons te herinneren aan

de menschelijke zwakheid. — Men behoeft niet tot de laatste tijden

te wachten, om deze voorspelling vervuld te zien. Zij is vervuld

geworden van den geboortetijd der kerk aan, te beginnen met

haar aanbiddelijk Hoofd, zij wordt vervuld in den loop der eeuwen

en er is menigeen, die haar zelf helpt vervullen en liet niet eens bemerkt.

X. De zesde bron der verleiding zijn de valsche profeten, de veile godsdienstleeraars, de leeraars der dwaling. Allen die 'een geloofsleer of een zede'eer onderwijzen, die in strijd is niet het Evangelie, behooren tot dit getal, en dit getal is door alle tijden heen zeer groot. Hoe gewichtig is het toe te zien, aan wien men zicli voor de zorg van zijn zaligheid toevertrouwt! Men neemtdikwijls de groote meerderheid der menschen als een waarborg van zekerheid op dit punt aan; maar het is juist die meerderheid, welke Jezus ons leert wantrouwen: het is bij de meerderheid, dat men de verleiders vindt. — Wanneer Jezus niet voorspelde' dan den val van twee of drie personen, moesten wij niet vreezen tot dit getal te behooren? Jezus voorspelt dat de meerderheid ten val komen zal, en wij schrikken er niet van! Houden wij ons dus vast aan God verbonden door het geloof en laat ons gelooven, dat wij die gave enkel aan zijne goedertierenheid te danken hebben.

XI. De zevende bron van verleiding is het gezicht van de verkoeling der liefde, die afneemt naarmate de begeerlijkheid der weïeld toeneemt. — Het is een zeer zeldzame genade, zich tegen de boosheid der eeuw te handhaven zonder er zich door te laten verzwakken. — Een van de fijnst gesponnen en gevaarlijkste oorzaken van verleiding is liet voorbeeld van een man, die in een grooten ïoep van vroomheid staat, en die door menscheiivrees flauw of koel voor de waarheid wordt. Hij trekt er velen met zich en achter zich, hetzij door het gewicht van zijn gezag, of misschien ook omdat hij nu te ijveriger is om zijn verzwakking als een deugd te doen voorkomen, door haar te rechtvaardigen, haar vrij te pleiten en zich zoo doende navolgers te verschaffen.

Sluiten