Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII. God alleeu schenkt de volharding; niemand is er, die haar verdient. — W ie, die let op al de verleidingen en verzoeki ugen des levens, kan oj» zichzelven vertrouwen, terwijl hij weet hoe zwak hij is? — Wij zijn des te minder verzekerd van die gave te ontvangen, als wij er ons meer verzekerd van houden; en wij hebben te meer hoop dat zij ons gegeven zal worden, naarmate wij meer achten dat wij haar onwaardig zijn. — Het staat aan hem, die iu ons het werk der zaligheid begonnen heeft, om het ook in ons te volmaken. Daarom moet men vreezen, bidden, zich verootmoedigen, arbeiden; want dat zijn de middelen, die er toe bijdragen om haar te verkrijgen.

XIII. De verwoesting van Jeruzalem en van den tempel is uitgesteld geworden, totdat het Evangelie overal gepredikt was; eu dit, opdat de Joden van de wording der kerk af, de vervulling der profetie mochten zien in de roeping aller beidenen, opdat al de Joden, overal verspreid, mochten vernemen, dat het Evangelie des lieils overal verkondigd werd, en dat zijzelven allen ter zaligheid geroepen werden vóór de ten uitvoerlegging der goddelijke wraak; opdat de kerk een zweem van algemeenheid mocht hebben van hare wieg en bakermat af aan, en voor geheel de wereld

zichtbaar worden mocht, eer de schaduw der synagoge verdween.

Maar hoeveel Joden waren er toen en hoeveel Christenen zijn er door alle eeuwen, voor wie de kennis des Evangelies niet gediend heeft en niet dient dan tot hunne veroordeeling, door hun ongeloof en door het misbruik en de verachting van de genadebedeelingen Gods!

XIV. Men schrikt niet van de vreeselijke teekenen, die de verwoesting van Jeruzalem vergezellen, omdat dit alles voorbij is. Men wordt weinig getroffen door de voorstelling van de verwoesting der kerk door den antichrist, omdat die nog verre schijnt. Maar hoe is het mogelijk, dat men niet vreest voor de verwoesting der ziel door de zonde, waarvan men zoovele voorbeelden voor zich heeft, waarvan men het beginsel in zich draagt, waarvan alle

Sluiten