Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen, rondom dat lichaam, dat de offerande Gods is, geofferd op het kruis, vereenigen, om daar ter plaatse het vonnis van hun eeuwig lot te ontvangen. Beijveren wij ons een van die welgelukkige arenden te worden, die zich met vertrouwen tot Jezus zullen verheffen en met zijn onsterfelijk lichaam in de eeuwigheid vereenigd zullen zijn.

XXV. De Joodsche kerk heeft een einde genomen, toen hare dienaars, bezield met een valschen ijver, een wreede vervolging te werk stelden tegen den Stichter, de grondvesters en de eerstelingen der christelijke kerk, en de christelijke kerk, te midden van de vervolging der heidenen gesticht, zal evenzoo te midden van de vervolging der heidenen voleindigd worden. — Al wat zij schitterendst en krachtigst heeft, heeft reden te vreezen in een tijd van beproeving, waarin de zon des geloofs schijnt verduisterd te worden en de kerk haar glans schijnt te verliezen, waarin vele van hare leeraars vallen en de kerkzuilen geschud worden. De christelijke voorzichtigheid openbaart zich daarin, dat zij zich op alles voorbereidt en zich verootmoedigt.

XXVI. Het teeken van den waren Jonas is de heerlijkheid zijner opstanding, en het geloof' in die opstanding, door de Joden zoowel als door de Heidenen betoond, is de overwinning van zijn kruis, de stichting van zijn hemelsch rijk en de volheid des lichaams. — Gelukkig hij, die in die laatste tijden de ellende zijner zonden door een ware verbrijzeling des harten beweenen zal. Ongelukkig hij, die alleen de tijdelijke rampen door eene droefheid, uit wereldsche begeerlijkheden geboren, zal beweenen. — Vervloekt voor eeuwig zij, die hun leven der hel zullen aanvangen met tranen van woede en wanhoop ! — O kruis van Jezus, nog altijd aan wederspraak blootgesteld! Reuke des levens, reuke des doods ; val van sommigen, behoudenis van andereu; vertroosting der uitverkorenen, beschaming der verworpenen!

XXVII. Beminnelijke en begeerlijke samen vergadering der uit-

Sluiten