Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele geesten ongeloovig omtrent deze godspraak van Gods Zoon, en lichtgeloovig tot bijgeloovigheid toe omtrent de ijdele voorspellingen der menschen betreffende het einde der wereld en het einde des levens. Men verzuimt de waakzaamheid, waartoe deze voorzorg Gods ons dringt, en men verlaat zich op een schijn van valsche en bedriegelijke zekerheid.

XXXI. Hier hebben wij tweederlei zondvloed, den eersten van water, den tweeden van vuur, om de wereld van ongerechtigheid te reinigen, om de uitverkorenen te verlossen en om de goddeloozen te straffen. — Jezus leert ons, in welken geest wij de toekomst tot een voorwerp van onderzoek moeten maken, niet door een bedriegelijke sterrenwichelarij, maar door een heilige studie van de Heilige Schrift; niet 0111 er in te zoeken wat hij ons heeft willen verbergen, maar ons tot het doen van zijn wil voor te bereiden, door te letten op de openbaringen, die hij ons zelf' geeft, en door acht te geven op de verborgenheden der toekomst in het licht der tafereelen, die zijn Geest er ons van gemaald heeft in het verledene.

XXXII. De meesten worden door den dood en het oordeel Gods over den afzonderlijken persoon, dat daarop volgt, overvallen ten gevolge van de bedwelming der zorgen voor het tegenwoordige leven. — Het zijn niet altijd grove zonden, die ons doen verzinken in de vergetelheid der goddelijke dingen en van de oordeelen Gods, zoowel als in de verachting van zijne wet; dikwijls bluscht een buitensporige ijver voor de gewone werkzaamheden des levens ongevoelig het geloof uit, en doet ons de zaak der zaligheid verwaarloozen. Men heeft geen tijd voor deze zaak, terwijl men voor alle andere dingen wel tijd heeft. — Ieder heeft zijn eigen weg 0111 behouden te worden, en ieder gaat verloren door zija weg op zijn eigen wijze te bederven. Het verkeer des huwelijks en de zorgen voor een huisgezin moeten dienen 0111 onszelven tot God te doen gaan en tot hem ook de kinderen te doen leiden, die hij ons geeft; maar hoevelen zijn er, bij wie juist het tegendeel plaats heeft! —

Sluiten