Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zondige drift bederft alles en neemt de plaats van de liefde Gods iu. Men denkt aan niets dan om genot van elkaêr te hebben, en het fortuin der kinderen in de wereld te bevorderen; en de ' dood komt, die dit alles omverwerpt, terwijl men niets in de' hand heeft, dat ons voor den hemel dienen kan. De verrassing, waarmede men ons bedreigt, overvalt ons niet tengevolge van een bepaald plan Gods, maar is het gevolg van het gebrek aan waakzaamheid van den zondaar en van het misbruik, dat hij van het langdurig geduld van God maakt. Hoe plotseling de dood ook kome, men wordt met overvallen, als ons hart Gode toebehoort, als het geloof

zuiver, de hoop levendig, de liefde vurig en oprecht en het leven vol goede werken is.

XXXIII. Vreeselijke uitverkiezing, en toch aanbiddelijk! De onschuldigste beroepen, gelijk zulke bedrijven zijn, waardoor in de nooddruft des levens voorzien wordt, leveren toch nog grond van vreeze op. Wanneer zij al geen aanleiding geven om in groote verkeerdheden te vervallen, gaan zij toch dikwijls gepaard met onbekendheid met onze plichten en met verwaarloozing van den plicht om van al onzen arbeid Gode de eer te geven, om dien te beschouwen als een middel ter bevordering onzer zaligheid, en er gebruik van te maken als een middel van tucht en oefening. — Noch de kerk in dit leven, noch eenige kring van kerkelijke personen kan zich vleien met de gedachte, dat zij enkel uit uitverkorenen bestaat Alle, is gemengd; men moet overal vreezen, maar ook overal hopen, terwijl men overal arbeidt en bovenal het gebod Gods vervult.

XXXIV. De waakzaamheid, die noodig is om ons voor te bereiden voor den dood en het oordeel, is geen werkeloos waken, maar eene waakzaamheid, die gepaard gaat met onderzoek naar onze gebreken, met opmerkzaamheid op onze plichten, met de ijverige beoefening van goede werken, bidden en boete doen. De vleeschelijk gezinde menschen zijn alleen waakzaam omtrent de middelen om het leven te verlengen, en geven daaraan al den tijd en de

opmerkzaamheid, die zij moeten wijden aan hunne voorbereiding voor den dood. 3

Sluiten