Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. liet tweede kenmerk is, dat men zich boveu zijn ambtgenooten zoekt te verheft'en en hen, die onder ons geplaatst zijn, en de geringen met hardheid bejegent.

3. Het derde kenmerk is, dat men een zedeloos leven leidt, en dat men zich aansluit aan hen, die met ons medegaan in het kwade voorbeeld, door ons gegeven.

Het is niet zonder reden, dat de opperste Herder ons het karakter der onwaardige zielenherders beschrijft; immers moeten wij het kennen, ofschoon het geraden is voorzichtig te zijn met de toepassing op bijzondere personen. — Heer, laat uwe kudde aan zulke wolven niet over; geef hun zielenherders naar uw hart, die vol gelooi, zachtmoedigheid en vroomheid zijn!

XL. Ziehier drie straften, die beantwoorden aan de drie karaktertrekken van deu ontrouwen zielenherder.

1. De eerste straf is een onverwachte dood, die hem overgeeft aan den toorn Gods, zonder een oogenblik om dien toorn af te wenden, — het verdiende loon van ontrouw en het vergeten van de oordeelen Gods.

2. De tweede straf is de algemeene en eeuwige afscheiding van de gemeenschap der kerk en der heiligen en van al de genademiddelen, waarvan hij misbruik gemaakt heeft, — het verdiende loon van het misbruik, dat hij gemaakt heeft van de bediening, die hem in de kerk was opgedragen.

3. De derde straf zijn de eeuwige tranen en smarten, — het verdiende loon voor zijn weelderig leven, gelijk zijn samenzijn met de huichelachtige leeraars, die onder het voorkomen eens engels een leven des duivels hebben verborgen, het loon is voor de zondige verbintenissen, die hij onderhouden heeft.

Elk slecht Christen, elk mensch, die God niet aaubidt en dient volgens zijne wet, is een slecht huisbezorger, die geoordeeld zal worden naar zijne zonden tegen het geloof en den godsdienst jegens God, naar zijne onrechtvaardigheden en daden van geweld jegens den naaste en naar het bederf zijns harten. — Mijn God! hoe duur ?al men dan de vermaken betalen, die slechts een oogen-

Sluiten