Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen. Het leveu is niet gegeven, dau om een voorraad van deze olie op te doen. God kan haar alleen in onze harten uitgieten door zijnen Geest, en die Geest is zelf die olie der vreugde, waardoor het leven onzer harten gestadig moet worden onderhouden. Jezus

ö o

alleen bezit er de volheid van, en het is die volheid, welke al zijne leden moeten ontvangen naar de maat, die voor hen bepaald is. — Heer, gij hebt mij eene lamp gegeven, o laat haar niet ledig, maar stort daarin uw overvloeiende volheid uit!

V. Hoe weinigen zijn er, die in waarheid aan den dood en aan het oordeel denken, en die den Heer niet een waakzame volharding verwachten! — De aanvangen der bekeering zijn volijverig, maar bij de meesten wordt de ijver ongevoelig minder. — Er is een buitengewone genade noodig om tot het einde toe die volmaakte waakzaamheid te betoonen, die belet dat men niet overvallen wordt door den (lag des doods. O Heer, gij bewaarder Israels, sluimer niet, slaap bij de zorg voor mij niet in !

VI. Het is een vreeselijke stem, die een schepsel oproept om voor zijn Schepper te verschijnen, als hij er het minst aan denkt! Maar als men er altijd aan denkt, en als men gereed is om den Heer tegemoet te gaan, klinkt dat ontzaggelijk geluid als eene stem, die ons onze bevrijding aankondigt. Gelukkig hij, tot wien de Heer komen zal als een beminnelijke en begeerlijke bruidegom, en niet als een onverbiddelijk en onbarmhartig rechter. Beijveren wij er ons toe om hem voor ons tot den zoodanige te maken, dien wij in hem wenschen te vinden.

VII. Gelukkig hij, die in staat is voor God te verschijnen op welken tijd het ook zijn moge. Nog gelukkiger hij, die naar de komst van Jezus met een vast vertrouwen kan verlangen! Er zijn sommige voorbereidselen voor den dood, waaraan geen Christen zich onttrekt, als de dood nadert; ieder denkt dau aan den staat zijner ziel, die zijne lamp is. Maar wat is het laat, om er dan eerst aan te gaan denken! Die overdenking is de zaak des geheelen levens, en

Sluiten