Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beleedigd heeft, evenals de eeuwigheid der vergelding van de uitverkorenen uit de oneindige goedheid van Hein, die hen bekroont.

O eeuwig leven, dat niet dan leven en vreugde zijt, niet de vreugde dezer wereld, maar die degelijke vreugde, waarvan God alleen het beginsel, het voorwerp en het einde is ; o! dat ik u alleen in het hart hebbe, u alleen zoeke gedurende dit sterfelijk leven! Dat alle aangenaamheden van de tegenwoordige eeuw voor mij geenerlei aantrekkelijkheid hebben, dat ik daarvoor enkel walging gevoele in de hoop om verzadigd te worden uit die beek van eeuwige wellusten, die God voor zijne uitverkorenen bewaart!

HOOFDSTUK XXVI.

I. Nadat Jezus de Joden onderricht heeft door zijne redenen, gesticht door zijne werken, overtuigd door zijne wonderen en overstroomd met zijne weldaden, maakt hij zich gereed hen los te koopen door zijn bloed en hen te heiligen door zijn offer. Het is uit gehoorzaamheid aan de bevelen van zijn Vader, dat hij den mond geopend heeft, om ons te onderrichten; het is uit gehoorzaamheid aan zijn Vader, dat hij ophoudt te spreken, om zich over te leveren aau allerlei martelingen en aan den dood. Dit nieuw bewijs van zijn liefde eischt van ons een nieuwe aandacht, een nieuwen eerbied, een nieuwe dankbaarheid.

II. Als men Jezus met zooveel kalmte hoort spreken van den zoo wreeden en schandelijken dood, dien hfi twee dagen daarna moest ondergaan, ziet men wel, dat die Zoon des menschen ook de Zoon Gods is. Het is iets goddelijks, zulk een dood, die zoo "anj is, op zulk een wijze te voorspellen als hij doet. De profeten hebben dien voorspeld, maar welke heilige vóór hem heeft het ooit zoover gebracht om zijne ziel zóó gansch kalm en rustig te houden, bij het gezicht van zulk een dood? Leeren wij er uit de verschillende kruisen, die voor ons toebereid worden, met de zielsrust en de zachtmoedigheid van ons Hoofd aan te zien. — Hij leert ons ouze vijanden te sparen, daar hij hier zijne vijanden niet

Sluiten