Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

christenen, die Jezus aan tle zonde overleveren, hem, die van hunne harten bezit had genomen door den doop.

XXI. .Judas, voor de vierde maal gewaarschuwd, hoort alles met ongevoeligheid en voegt er de onbeschaamdheid van een zondaar bij, die door God aan zijne zonde is overgelaten. Men moet wel erg verblind zijn, om zich te verbeelden, dat God den grond onzes harten niet ziet; dat is een goddeloosheid, die niet alledaagsch is. Maar te gelooven, dat hij bij alles tegenwoordig is en desniettemin in zijne tegenwoordigheid te doen, wat men niet zou willen doen in de tegenwoordigheid van een sterfelijk mensch, er is niets, dat gewoner en niets dat tegelijk onbegrijpelijker is. — Er is geen rede, geen schaamte, geen geloof, geen godsdienst in een zondaar, die door zijne zonde geheel bezeten wordt en daarmede uitsluitend bezig is. Wees geloofd en geprezen, lieer, dat het u behaagd heeft mij tot dusverre voor zulk een ellende te bewaren! — Bewaar er mij voor tot den einde door uw eindelooze barmhartigheid!

XXII. Niets is oogenschijnlijk gewoner en eenvoudiger, dan hetgeen Jezus hier doet; maar niets is grooter in liet oog des geloofs. God beschaamt den hoogmoed der vleeschelijke menschen en oefent het nederig geloof der ware Christenen, terwijl hij zijne grootste geloofsverborgenheden onder sluiers verbergt, die in de oogen des vleesches eenvoudig, ja verachtelijk zijn. Gelooven wij, en wij zullen het vei'staan. — Heilig zijn de woorden, die de instelling bevatten van den christelijken eeredienst, de inwijding van de nieuwe wet, het verdrag van het ware verbond, het testament van een stervenden vader, een van de gewichtigste geboden, de stichting van den waren godsdienst, de indeplaatsstelling van de werkelijkheid voor de schaduwen en het einde der zinnebeelden van den ouden dag.

XXIII. Jezus maakt van zijn lichaam en bloed den losprijs van onze vrijkooping, het offer van onze oflerande, de spijze onzer ziel en den band onzer vereeniging met God. Geven wij hem offer

Sluiten