Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te redden, zijn leven was er vol van. — Wat hier de joodsche raad doet, is een maar al te getrouw beeld van hetgeen de boosheid dikwijls tegen brave nienschen doet. Men besluit hen te verderven, en dan zoekt men naar de middelen daartoe, hoe onrechtvaar'ig zij ook mogen zijn. Men onderstelt, dat zij misdadig zijn en verklaart hen er voor, en daarna doet men zijn best 0111 voor hen misdaden uit te vinden, met het gevolg dat men zelf de éene misdaad op de a-idere stapelt.

LV. Het is de gewoonte der booze en onrechtvaardige nienschen om de woorden van hen, die zij haten, te verdraaien, ten einde er punten van aanklacht tegen hen van te maken. — Het is gemakkelijk, door kleine woordveranderingen de heiligste waarheden en de onschuldigste nienschen hatelijk te maken — 0 heilige menschheid van Jezus, gij zijt waarlijk de tempel Gods, gebouwd door de verborgenheid uwer meuschwording, afgebroken op het kruis en wederopgebouwd door uw heerlijke opstanding. Ja, gij zijt nog meer, daar gij het offer in dien aanbiddelijken tempel zijt, en de priester van dat ofïer, en daar het de afbreking van dien tempel is, die het offer uitmaakt van uw godsdienst, de heerlykheid Gods en de zaligheid der menschen. — Jezus is de bloedgetuige van die drie groote waarheden; zijn goddelijk /.oouschap, zijn dood en zijn opstanding. Het is tengevolge van de prediking van deze waarheden, dat hij schuldig verklaard wordt.

LVI. Jezus heeft als de persoonlijke Waarheid wel door valsche getuigen willen vernederd worden. — Er is een tijd 0111 de waarheid te handhaven door verweerschriften en er is een tijd om voor de waarheid in nederige stilheid te lijden. Het is soms van belang, die tijden wel te onderscheiden, en men moet veel bidden om er niet in mis te tasten! — De menschen hebben een slachtoffer noodig, dat hun de genade verwerft om de waarheid te ontvangen, en een voorbeeld van geduld ten einde hen te bemoedigen om lasteringen te lijden. Het is 0111 die beide oorzaken, dat Jezus gekomen is; het is om haar, dat hij zich laat beschuldigen zonder den mond ter zijner rechtvaardiging open te doen.

Sluiten