Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV. Ziehier de schuldige verkiezing van een moordenaar hoven den Heer des levens van de zijde der menschen, maar tegelijk een noodige, soortgelijke verkiezing van de zijde Gods in het belang van onze zaligheid. Wat al beweging, wat al laagheden, wat al listen iu de wereld, om een verkiezing van den een boven den ander te verkrijgen ! Hoeveel toorn, hoeveel drift, hoeveel bittere spijt in den eerzuchtige, boven wien men een ander gesteld heeft! Leert Jezus ons dat hier? — De Vader geeft zijn Zoon over voor elk onzer, en stelt onze zaligheid boven zijn leven. — Het is een groote vernedering voor Jezus, minder waardig geschat te worden om te blijven leven, dan een dief en een moordenaar. Dit doet ons beven; maar doet de zondaar iets anders, wanneer hij na .Tezus zelveu, na de zachtheid van zijn juk en de gaven van zijn geest gesmaakt te hebben, desniettemin hem verlaat om zich aan de zouden over te leveren ? — Dat vermaak van een oogenblik, dat wij boven Jezus stellen, is dat niet de dief van een goed en de moordenaar van een leven, buiten alle vergelijking voortreffelijker, dan al de goederen der fortuin en het leven des lichaams ? Hoeveel stof voor allerlei opmerkingen van dien aard hebben wij hier!

XV. Hoevelen zijn er ouder de christenen, die niet weten, welk gebruik zij van Jezus moeten maken, omdat zij verzuimen dit te leeren, of' men er niet voor zorgt hen te onderwijzen. — Wat zullen wij van Jezus maken, wanneer wij van Hem niet onzen Middelaar, onzen Zaligmaker, ons leven, onze kracht, onzen weg om tot God te gaan, onze toevlucht in rampen, het voorwerp onzer aanbidding en dankzegging, van onze liefde en ons vertrouwen, ja vau geheel ouzen godsdienst maken? En dat te meer, daar immers God hem tot onze wijsheid, onze rechtvaardigheid, onze heiligmaking en onze verlossing gemaakt heeft?

XVI. Welk een woede volgt op de verblinding! Dengenen ten doode over te leveren, die ons het leven der ziel geeft, en daarentegen hem iu het leven te behouden, die goed, rust en het leven

Sluiten