Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX. \\ au neer de liefde voor de gerechtigheid overheerscht wordt door de belangzucht, het opzien tegen de menschen of de begeerte om fortuin te maken, zwicht men na enkele zwakke pogingen van verzet ten slotte toch voor de ongerechtigheid. — Een rechter, die met moedig genoeg is om de ongerechtigheid in het aangezicht te weerstaan, zal er van lieverlede bij de eerste gelegenheid de s aaf van worden. — Verootmoedigen wij er ons over, dat wij die vernedering van voor Bar-abbas verworpen te worden, aan onzen Heer en onzen God hebben aangedaan; want het zijn onze zonden die dit bewerkt hebben; maar danken wij hem ook voor die vernedering, daar elk van ons die Bar-abbas is, die door den dood van Jezus van den dood is bevrijd. — Waar is het aangenomen kind, dat weigeren zal door de hand van God zijnen Vader gekastijd te worden, ziende dat de eigen Zoon door beulshanden gegeeseld wordt? — Bieden wij ons vaak aan God onzen Vader ten offer aan, en bidden wij hem dat hij zelf ons bereid make om van zijn hand de beproevingen aan te nemen, die het hem behagen zal ons toe te zenden.

XX. Aanbidden wij Jezus, die aan de woede der soldaten prijsgegeven wordt. Hij is de vertroosting der heiligen, die zich in dien toestand bevinden, en der kerk, die aan de smaadheden en de gewelddadigheden der krijgslieden en der goddeloozen is blootgesteld. - Uitgekleed om te lijden, om bespot te worden en om ons met zijne gerechtigheid te bekleeden, veroordeelt en boet by die schandelijke ontblootingen, wier oorzaak de wellust en de hoogmoed is, en die vaak tot vrucht de misdaad, het schandaal en menschenvergoding hebben. - Kunnen zij, die zich ten gronde richten, om door zich boven anderen door sierlijke kleeding te verletten, Jezus in dien staat zien en zich niet schamen over hunne jdelheid en hunne ongerechtigheid?

XXI. Dat de dorenkroon de christenen doe blozen, die zooveel ïjd, moeite en kosten opofferen om een schuldig hoofd te blanken en op te sieren. - Kunnen zij, die zich door de men-

14

Sluiten