Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet als liet door den geest verbrijzeld wordt. — Danken wij den Heer, dat hij daarbij niet met onze natuurlijke neiging te rade gaat, die altijd kleinzeerig, warsch van verbrijzeling en uit haar zelve tegen liet kruis gekant is. — Indien God op ons wachten moest en op onze keuze 0111 het kruis en de beproevingen te dragen, zou de gekruiste Jezus weinig navolgers hebben, en indien hij die beiden in ons niet heiligde door de zalving van zijn geest, zouden wij het kruis en het lijden misschien met de standvastigheid van een Stoicijn kunnen dragen, die door den hoogmoed gesteund wordt, maar niet met een nederige en christelijke lijdzaamheid. Dat hij voor ons menigmaal een kruis kiest en het ons oplegt door der menschen hand, dat is eene barmhartigheid, die voor ons het kruis te dienstiger maakt en die onze zwakheid verschoont.

XXV. De vertroostingen der wereld zijn altijd met galle gemengd. Zij vleit ons niet dan om ons te verderven of te bedwelmen, zooals de Joden Jezus willen verkwikken, uit vrees dat hij hunner wreedheid zal ontsnappen en om hem te langer te doen lijden. — Jezus wil lijden, terwijl hij God zijnen Vader daarbij aanbidt, tot aan zijn jongsten zucht. — De kinderen der menschen doen alles, wat zij kunnen, om hunne pijn af te stompen en er zich ongevoelig voor te maken; de ware kinderen des kruises zijn gelukkig, als zij in staat zijn het offer van hun hart hij dat van hunne lijdenssmarten te voegen, door middel van hun geloof en door hunne gemeenschapsoefening met de smarten en met het kruislijden van Jezus.

XXVI. Jezus, zich houdende aan den regel voor den misdadiger gebruikelijk, beschikt zelfs niet over zijne kleederen. — In alles geeft hij ons een groot voorbeeld van onderwerping aan de wetten, van ootmoed, van armoede, van verachting van de goederen der wereld en van meer andere deugden. — Hij, die bij zijn dood geen zorg heeft te dragen voor de verdeeling van zijn aardsch goed, kan met vrij wat meer rust en toewijding aan God het offer zijns levens brengen. — Jezus draagt de schande der naaktheid, die de

Sluiten