Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 126. Vraagstukken. 1)

588 Een koopman heeft 250 balen zwarte peper gedurende 5 maanden in entrepot en betaalt ƒ 43,75 pakhuishuur. Hoeveel moet hij betalen voor 270 balen, die 7 maanden in entrepot liggen?

5841 Een fabrikant heeft 160 man gedurende 10 uren per dag in dienst en betaalt wekelijks ƒ1500 loon. Hoeveel zal hij elke week moeten betalen, als h« het aantal werklieden met 40, het. aantal werkuren per dag met 2 vermindert?

5851 Een reeder voorziet een schip, bemand met 20 koppen, gedurende 3 weken van levensmiddelen en betaalt daarvoor ƒ483. Hoeveel zal hij moeten betalen, als hij een ander schip, dat met 24 koppen bemand is,

voor 30 dagen proviandeert?

5861 Een manufacturier kan stukken calicot van 24 M lengte en J- Amsteidamsche el breedte koopen voor f 5,20 per stuk. Hoeveel zal hij naar dien prijs moeten betalen voor een stuk van 19 M lengte en f Amsterdamsche el breedte ?

587. Een exporteur kan stukken katoen van 28 yards lengte en 30 inches breedte verkoopen voor 10 shillings per stuk. Als hij stukken van dezelfde qualiteit en 35 inches breedte plaatsen kan a 12^ shillings, hoe lang

moeten deze dan zijn?

588) Een aannemer berekent, dat hij een plas, die 13 Engelsche mij en lang, 4 HM breed en 3£ Amsterdamsche voet diep is, door een ploeg werklieden in denzelfden tijd kan laten dempen als een kanaal van 56 Engelsche mijlen lengte en 26 M breedte. Hoe diep is dit kanaal?

5891 Op een zolder, lang 6 en breed 5 M, ligt een partij graan ter hoogte van 9 dM. Hoe hoog ligt een driemaal grootere partij op een zolder,

die 16 M lang en 4,5 M breed is?

5901 Als een fabrikant door 512 werklieden, die 10 uren per dag werken, maandelijks voor ƒ250000 aan grondstoffen kan laten verwerken, hoeveel werklieden kunnen dan in een half jaar voor een bedrag van ƒ1518750 verwerken, bij een werktijd van 9 uren per dag?

5911 Een reeder betaalt ƒ500, om een schip, dat met 15 koppen bemand

is, voor 5 weken te proviandeeren, en ƒ 1200, om een ander schip voor 9 weken

van proviand te voorzien. Met hoeveel koppen is het laatste schip bemand ?

592; Een koopman heeft 560 balen koffie gedurende 4 maanden in entrepot en betaalt ƒ 100,80 voor pakhuishuur en brandassurantie. Als hij later voor een partij, die 5 maanden in entrepot gelegen heeft, ƒ189,— betaalt,

hoe groot is dan die partij? .

5931 Een boek bevat 16 vel druks, als men op elke bladzijde 36 regels en op eiken regel gemiddeld 56 letters plaatst. Hoeveel vel zal het groot

i) Voor vreemde munten, maten en gewichten raadplege men, zoo noodig, het alphabetisch ingerichte .Aanhangsel".

Sluiten