Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den koopprijs uitgedrukt is en 1 1 1} »/o bedraagt voor een tfldnnmte van

3 maanden of gemiddeld $ ft/o Per maand *)• u . . . . .

Vroeger werd rabat veelal in percenten boven t honderd berekend, vooral als het contante betaling gold. Zoo stond de Oost,ndisctae Compagnie U °/n boven 't honderd toe voor contante betaling van artikelen, die volgens gebruik op 3 maanden tijd verkocht werden. s)

Tegenwoordig wordt rabat, bijna zonder uitzondering, in percenten van

't honderd berekend. . .. .

Komen bij de berekening gedeelten van de kleinste munteenheid

voorschijn, dan volgt men den regel, die in § 140 opgegeven is.

168) Houbaix staat bij den verkoop van manufacturen achtereenvolgens 2 °/o en 2 °/o rabat toe- Hoevcel zal men m0den betalcn voor een inkoopsbedrag van 4971,20 francs?

fr 4971,20 Rabat 2 0/0_jl 99.42 fr 4871,78

Kabat 2 97,44

fr 4774,34.

169) Manchester staat bij den verkoop van breikatoen op een bedrag van £ 38 -.11 een rabat toe van 10 ®/0. Hoe hoog is de rekening*

£ 38.—.11

Rabat 10 °/0 — tV » 3.16. 1 £ 34. 4.10.

170) Manchester geeft bij den verkoop van wollen garens achtereenvolgens

45 o/0 en 2^ o/# rabat. Hoeveel moet men betalen voor een inkoopsbedrag van £ 40.15.— '?

£ 40.15.—

Kabat 45 °/0 „ 18. 6. 9 £ 22. 8. 3

Rabat °/0 — A » —•!!• 2 £ 21.17. 1

Opmerking. 45 °/0 is gelijk aan 50 ®/0 -5 °/0 = h ~ A= jt ~ & van V Met behulp van deze opmerking heeft men dus, ter berekening van

45 °/0 rabat over £ 40.15.— :

£ 40.15.—

50 °/0 = ^ = £~20- 7- 6 5 ®/0 = & = tV van 't vorige = , 2. -. 9 ^

45 °/0 = £ 18. 6. 9

i) Buiten Europa is de korting voor contant niet zelden | a 1 °/o Per maand») Tiidens het bestaan der Oostindische Compagnie kwam naast de korting voor contante betaling („voor 3 maanden vóórbetaling") ook een korting „voor

prompte betaling" voor. Dikwijls worden beide kortingen met elkaar verward.

Sluiten