Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Ware de premie aanmerkelijk grooter dan die in het voorbeeld, dan zon'men beter doen £ 1449.15.6 te vervangen, niet door £ 1450, maar door £ 1449 16.— = £ 1449,8. Bij een negenmaal grootere premie zal dan Het antwoord even nauwkeurig z<jn als het bovenstaande. Toon dit aan.

§ 149. Vraagstukken. ')

Hoeveel commissie geniet een commissionnair over de volgende sommen: 680: f 14901,20aU°/0. 681) ƒ 12120,50*2*%- 682) ƒ6980,50 a2 /„.

69*) f1976»,59^%. 685) f7971,20»H%-

Bepaal dc courtage van de volgende bedragen:

686, ƒ15741,50 *1%,, 687) ƒ 12316,40 *1*%,. 688,

689, ƒ24307,95 *£%. 690) ƒ 7425,80 **'%. 691) ƒ9765,60 a£ /0.

Hoeveel wordt bij een faillissement betaald op de volgende vorderingen: 692, ƒ6452,80*12*%. 693, f4345*33*%. 694) ^0375,50 & 6* /, 695, ƒ 4916,80*13*%. 696) ƒ 10832 *62*%. 697) ƒ 12614,50al8T /„.

Bereken voor Londen commissie over de volgende kapitalen: -, 698, £1677.6.10*1%. 699) £ 657.18.3 * 5 %. 700) £ 879.14.7 * 2* /„. 701) £886.16.8**%. 702; £ 1836.1.2**%. 703) £ 6375.7.10 * * /„.

Bepaal de waarde van: 2)

704, £ 737 * 11 sper cew<. 705) £ 2273 * 12 s 6 cZ /».

706) £ 578.14.6 * 7 s 7 <2 j>er cew£. 707) £ 1188.17.11 * 12 s 7* <Z °/0708, Een commissionnair berekent over een verkoopsbedrag van ƒ 15942,32 10/ courtage, 2* °/0 commissie en 1* °/0 delcredere. Hoeveel bedraagt dit?

709) Met welk bedrag wordt ƒ9875,16 verhoogd, als de onkosten van vervoer op 2*°/0 en de inkomende rechten op 5% van de met onkosten

verhoogde som gesteld worden? ,

710 , Hoeveel courtage geniet men van 3359 rupees 3 annas 4 pie a ^ /0• ) 711) Kalkoetta koopt voor Amsterdam 100 balen tabak, bedragende met de onkosten 3691 rupees 10 annas 9 pie. Hoe hoog is de commissie a 5 °/o?-) 712, Voor wisselbedragen tusschen ƒ500 en ƒ10000 wordt ^ °/oo zegel" recht betaald over ronde sommen van ƒ5003). Hoe hoog is dit recht voor een wissel van ƒ9375,80, wetende dat het steeds genomen wordt van het naast grootere afgeronde bedrag?

1) Voor vreemde munten, maten en gewichten raadplege men, zoo noodig,

het alphabetisch ingerichte .Aanhangsel".

2) Verwaarloos bij deze vraagstukken de eenheden der laagste orde ot vervang ze door één eenheid van hooger orde en bepaal de fout, die zoodoende gemaakt wordt, opdat de verkorting geen onnauwkeurig antwoord geve. Voer bij de kleinere percenten de bewerking alleen met de eenheden der hoogste orde uit, maar let op den invloed der gemaakte fout.

3, Zie noot 1 op pag. 102.

Sluiten