Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

781) Het netto-provenu eener verkooprekening is ƒ4111,30. De commissionnair berekent ƒ416,30 onkosten en 2°/0 commissie. Hoeveel bedraagtde laatste^ 732, Na vermindering met \ »/o onkosten is de opbrengst van een partfl goederen £ 247.14 7. Hoe groot is de bruto-opbrengst?

733) Na vermeerdering met 13 s 9 d»/0 is een kapitaal geworden £1745.1,2.1.

Hoe Kroot was het oorspronkelijk?

734) In 1876 bedroeg het goudagio te New-York 12^ °/0. Hoeveel $ go

waren destijds gelijk aan $ 5276,25 papier?

735, Te Lissabon was in November 1907 de Engelsche sovemgn gelgk aan 4500 reis in goud. Destijds werd deze munt betaald met 5400 reis in napier. Hoeveel percent bedroeg toen het goudagio?

736, Te Petersburg betaalde men in 1896 voor den nieuwen halven imperiaal 8,25 roebels in papier bij een goudagio van 65 °/0- oevee roebels in goud waren toen gelijk aan één nieuwen halven imperiaal,

736* i„ 1908 was te Bio Janeiro 1 milreis goud = 27 d te Londen. In Mei van dat jaar was 1 milreis papier = 15-fr d. Hoe hoog was toen het goudagio?

d) Assurantie, restorno, bodemery-

8 150 Assurantie of verzekering is een overeenkomst, waarbij de eene partij zich verbindt om, tegen genot eener vergoeding, de andere partij schadeloos te stellen wegens verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, welke uit een onzekere gebeurtenis zou kunnen voortvloeien. ^ De persoon, die zich tot schadeloosstelling verbindt, wordt assuiade

of verzekeraar genoemd.

De persoon, die schadeloos gesteld wordt, heet geassureerde ot

7'üe'vergoeding voor de verzekering draagt den naam van premie iFransch: prime; Engelsch: premium; Duitsch: Priimie.i

Het schriftelijk bewijs van de verzekering noemt men polis (transen. volice; Engelsch: pólicy; Duitsch: Police.)

Men onderscheidt assurantiën tegen brandschade, hagelslag, ong , zeegevaar enz. Voor alle wordt, bijna zonder uitzondering, de premie m

percenten van het verzekerde kapitaal uitgedrukt.

S 151. De verzekering tegen zeegevaar betreft het schip met toe e i , de lading, de vracht, de vermoedelijke winst en de bodemerijgel en i § o • Worden de vracht en de winst verzekerd, dan moeten zij begroot en ui drukkelijk in de polis vermeld worden. Men mag daarbij de vracht verhooeen met inkomende rechten en andere onkosten.

Verzekeringen tegen de gevaren der zee worden veelal door tusschen-

komst van makelaars gesloten.

§ 152. Onder bode me rij verstaat men een overeenkomst, waaiMj een

Sluiten