Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeelte geschat wordt op ƒ7500 en de assuradeur \ o/0in rekening brengt?

759, Hoe groot is de restorno op een polis van £940 a 25 s /„, als de assuradeur 1 s 3 d»/« voor moeite en onkosten berekent ?

760. De Boyal Exchange Assurance sluit een verzekering op £4

a 3 guineas per cent (1 guinca -21 8). Hoeveel bedraagt de restornoja s de verzekering vervalt en de maatschappij achtereenvolgens 5 /0 en 10 ,0 van de premie aftrekt tot vergoeding van moeite en kosten?

761) Op een partij suiker wordt voorloop* £ 1500 verzekerd^a 45 m,. Uit nadere berichten blijkt, dat de verzekerde waarde £987 7 9 bedraag

Hoe groot is de restorno, als de assuradeur achtereenvolgens 5 «/0 en 10 /„

1U 7628Ten partfLak. bestaande uit 51 leggers, inhoudende 20640Bataviasche kan, wordt verzekerd voor ƒ 16000. Bij aankomst te Amsterdain is het geheele bedrag der lekkage 4696 L. Hoe groot isde schadevergoeding als de verzekering gesloten is op conditie van 3°/0 gewone lekkage?

(388 Bat. kan — 600 L). .

763: Een schipper is verplicht, bij stranding de hulp van een sleepboot in

te roepen, waarvoor hij ƒ 1560 betaalt. Verder laat hij om «chip en lading

te behouden, over boord werpen 86100 KG rogge a ƒ170 per 2100 KG >.

Als hij bovendien nog ƒ200 onkosten maakt en het schip voor ƒ94000 ^

lading voor ƒ120000 en de vracht voor ƒ2000 verzekerd is, hoe moet de

schade dan verdeeld worden?

e) Winst en verlies.

8 156 Is het verkoopsbedrag van handelsartikelen grooter dan het inkoopsbedrag, dan zegt men, dat de koopman gewonnen schil tusschen den verkoopsprijs en den inkoopsprijs noemt menJ■ in st.

Is het verkoopsbedrag kleiner dan het inkoopsbedrag, dan zegt men dat de koopman verloren heeft. Het verschil tusschen den inkoopsprijs den verkoopsprijs wordt dan verlies genoemd. . .

Winst en verlies worden in het handelsverkeer dikwijls uitgedrukt in percenten van liet kapitaal, dat men verkrijgt, als men den inkoopspnjs vermeerdert met alle onkosten, die bij den inkoop gemaakt zijn .

186) Als men op een inkoop van f 12120 een winst geniet van 1.} /0, hoe groot is clan het verkoopsbedrag ?

i) Het gewicht van de over boord geworpen rogge wordt gelijk gesteld aan het verschil tusschen de beide gewichtshoeveelheden, die bij het laden e

het lossen gevonden worden.

2, Met den tijd, waarin een zekere som gewonnen of verloren is wordt alleen dan rekening gehouden, als het noodig is, den interest te bepaie dien men van zijn kapitaal had kunnen genieten, als het op rente uitgeze was. (Zie Hoofdstuk V, d).

Sluiten