Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een bepaalden tijd, de rente bij het kapitaal gevoegd wordt. Spreekt men van interest, zonder nadere omschrijving, dan bedoelt men eenvoudigen interest.

a) Eenvoudige interest.

§ 164 Als van de 'u' grootheden kapitaal, tijd, rentestand en interest drie gegeven zijn, kan de vierde gevonden worden, zooals bl\jkt uit het volgende.1)

11 Zij k het aantal kapitaalseenheden, t het aantal tijdseenheden en p de interest van één kapitaalseenheid in één tijdseenheid, dan is tp de interest van één kapitaalseenheid in t tijdseenheden en kip de interest van k kapitaalseenheden in t tijdseenheden. Noemt men dezen interest i, dan is t = ktp. ..'li Op dezelfde wijze vindt men voor den interest i' van k' kapitaalseenheden in f tijdseenheden, als p' den interest van één kapitaalseenheid in één

tijdtuwikeid voorstelt: i' = k't'p'.. .(2)

Deelt men de leden van de eerste vergelijking door die der tweede, dan is:

? ktp

Stelt men hierin k=Vmt = t', dan is y = y of i: i' =p: p' of in woorden:

De interesten, die een kapitaal in een zekeren tijd tegen twee verschillende percenten afwerpt, zijn evenredig met die percenten.

Evenzoo vindt men voor k — k' en p—p' \i:i' — t\t', d. i.: De interesten, die een kapitaal tegen een zeker percent in twee verschillende tijden afwerpt, zijn evenredig met die tijden.

Verder is voor t — t' en p — p' :i: i' = k : k' of in woorden: De interesten, die twee verschillende kapitalen in een zekeren tijd tegen een zeker percent afwerpen, zijn evenredig met die kapitalen.

i tp . i ' Stelt men in de vergelijking (3) k = k' dan is -tt = jy of i: i — tp . t p

of in woorden:

De interesten, die een kapitaal in twee verschillende tyden tegen twee verschillende percenten afwerpt, zijn samengesteld evenredig met de tijden en de percenten.

Evenzoo vindt men voor t — t': i :i' — kp : k'p . d. i :

De interesten, die twee verschillende kapitalen in een zekei en ij egen twee verschillende percenten afwerpen, zijn samengesteld evenredig met de kapitalen en de percenten.

Verder is voor p—p'-.i-.i — kt: k't' of in woorden:

De interesten, die twee verschillende kapitalen m twee verschillende tijden tegen een zelfde percent afwerpen, zijn samengesteld evenredig met de kapitalen en de tijden.

Sluiten