Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b) De interest, dien men verkrijgt in 5 maanden a 3| °/0, is gelijk aan den interest in 3$ maand a 5 °/0, derhalve:

4250 X 3$ a

fx — f 240 — ƒ61,98.

§ 167. Om den interest van een kapitaal gedurende een zeker aantal dagen te berekenen, kan men eerst den jaarlpschen interest bepalen en hieruit den interest voor het gegeven aantal dagen afleiden. Vrij algemeen wordt daarbij het jaar op 360 dagen en de maand op 30 dagen gesteld. In Engeland echter rekent men het jaar op 365 dagen en de maand op zooveel dagen als zij werkelijk heeft. In het vervolg zal, bü de bepaling van den interest, zonder nadere aanwijzing, steeds van de eerste usantie worden uitgegaan.

Om het aantal dagen te berekenen, dat van een gegeven datum tot een anderen gegeven datum verloopen is, rekent men een dezer beide dagen niet mede. Van een kapitaal, dat men bijv. van 17 Mei tot 25 September uitzet, moet de interest berekend worden over 13 dagen in Mei, 30 in Juni, Juli en Augustus en 25 in September, of over 14 dagen in Mei, 30 in Juni, Juli en Augustus en 24 in September.

197) Wat is de interest van ƒ4960 gedurende 80 dagen a 5 °/0?

a) ƒ 4960,

5 °/o = ƒ 248,— in 1 jaar

72 dagen = £ jaar — ƒ 49,60

8 , — h yan 72 dag. = « 5,51

op

80 dagen interest — f 55,11

b) 74960,-

5 °/p — f 248,— in 1 jaar

90 dagen - | jaar —f 62,—

10 „ — $ van 90 dag. = „ 6,89

80 dagen interest — ƒ 55,11

198) Hoeveel interest ontvangt men van ƒ4570 in 86 dagen ü 4 V2 °/o?

a) ƒ4570,-

4 0/0 = ƒ 182'80 I - = ' 22'85

4£ «/(>=:ƒ 205,65 in 1 jaar

72 dagen = ^ jaar — ƒ 41,13

12 „ = f van 72 dag. = * 6,86

2 „ = i . 12 , = . U*

86 dagen interest —f 49,13.

Sluiten