Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

909) ƒ3000 in 121 dagenk4%. 910) ƒ4000 in 179 dagen k 4£"/o. 911i ƒ1200 in 97 dagen a 3%. 912» ƒ2400 in 45 dagen k 4»/». 913, ƒ3600 in 115 dagenk 5%. 914) ƒ4800 in 175 dagen a 6°/0. 915) ƒ2500 in 37 dagen a 3%. 9161 ƒ5000 in 72 dagen a 4 % 917) ƒ1250 in 91 dagen k 6%. 9181 ƒ7500 in 162 dagen k 4u/o. Bereken voor Engeland, waar het jaar op 365 dagen gesteld wordt, den

interest van: , .

919i£482.10.—inl84dagena5%. 920i £ 964.15.—in 190 dagen a 6 /0. 921 £1460.—inl25dagena4.i°/0.922i £1026.14. — in 127 dagen a<>%. 923 £ 750.—.— in65dagenk6%. 924) £ 742.15.—in 99 dagenk4%. 9251£ 912.10. —in 25 dagen a4°/0. 9261 £ 904.12. in314dagena6°/0. 927 £1825.—.— in97dagenk5%. 9281 £ 456.5.— in 38 dagena4^ °/0. 9291 Hoeveel interest geniet men van ƒ5000 in 9 maanden, ƒ4000 in 4 maanden en 15 dagen en ƒ4500 in 36 dagen a 5% 'sjaars?

9301 Wat is de interest van ƒ 1600 a 5%, ƒ3750 k40/o en f5000a3°/oUi2ijaar? 931) Hoeveel interest ontvangt men van ƒ2500 in 3 maanden, ƒ 1500 in 9 maanden en ƒ4800 in 5 maanden en 15 dagen k 2£%?

9321 Wat is de interest van ƒ1250 in 30 dagen, ƒ4000 in 25 dagen

en ƒ1600 in 135 dagen k 5 °/0? , ,

9331 Bereken den interest van ƒ1280 k 5°/0, ƒ2250 a 4% en ƒ1 o

k 5X% in 1^ jaar.

9341 Hoeveel rente ontvangt men in 2 jaar en 8 maanden van ƒ11

k 3°'o, ƒ1375 k 4$°/o en ƒ1625 k 6%?

935) Wat is de som der interesten van ƒ800 in 7 maanden a 5 /o>

ƒ1800 in 1 jaar k 3°/o en ƒ3200 in 11 maanden a 4£°/0?

936i Bepaal de som der interesten van ƒ875 in 194 dagen a 5 °/0, ƒ2360 in 66 dagen a 6°/0 en ƒ2880 in 24 dagen a 2f- °/0. _

9371 Hoe groot is een kapitaal, dat k 6°/o 'sjaars in 1 jaar en

maanden ƒ540 rente geeft?

938) Een huis geeft een zuivere jaarlijksche opbrengst van ƒ1980,

hoeveel is het waard, als men aanneemt, dat het kapitaal 6 0/o rente afwerpt ?

939- Met ƒ2400 maakt men in een zekeren tgd ƒ90 interest; hoeveel interest maakt men in denzelfden tijd van ƒ1500, als beide kapitalen tegen

een zelfde percent uitstaan? .....

9401 Welk kapitaal brengt, k 6 °/0, jaarlijks evenveel rente op als ƒ 1710

^ 4.1. °/0?

941)° Welk kapitaal brengt in 4^ jaar evenveel rente op als ƒ1710 in 6 iaar. als beide tegen hetzelfde percent uitstaan ?

9421 Hoe groot is het kapitaal, dat in 1 jaar en 72 dagen, a /o 'siaars, evenveel rente oplevert als ƒ36000 in 2^ maand a 4^0/o?

943 Tegen welk percent moet een kapitaal uitgezet worden, om jaar ij s ƒ296 rente af te werpen, als het, k 5% uitgezet, een jaarlijksche rente

van ƒ370 geeft?

Sluiten