Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als de rekening-courant nu op 30 Juni afgesloten wordt, hoe groot ts dan het saldo?

A. heeft op 12 Jan. te vorderen ƒ 5000; deze vordering verandert op 15 Jan., zoodat A. alsdan te vorderen heeft:

3 dagen interest van ƒ 5000 a 5°,0.

Op 15 Jan. vermindert de vordering v,n A met ƒ4060,

daalt tot ƒ 5000 - f4960 = ƒ 40. De» vordering bljfl onveranderd 25 Febr., zoodat A. op dien datum credit is voor:

40 dagen interest van ƒ40 a 5 °/0.

Op 25 Febr. wordt A. debet ƒ 5112,50. lood.t bl in ng.be.1 .el.„Idig blflft ƒ5112,50 — ƒ 40.— =: ƒ5072,50. Deze sehnld verandert »p 28 Febr.,

dus is A. alsdan debet voor:

3 dagen interest van ƒ5072,50 a 5 "/o.

On 28 Febr. vermindert de schuld van A. met ƒ4817,60 waardoor z« wordt ƒ 5072,50 - ƒ4817,60 = ƒ 254,90. Deze schuld blijft staan tot 17 Maart, op welken datum A. dus schuldig is:

19 dagen interest van ƒ254,90 a 5 °/0.

Op 17 Maart vermeerdert de schuld van A. met M876'15' zoodaJ „„ bedraagt ƒ254,» + ƒ4876,15 = ƒ5131,05. Deze sclmld verandert op

12 April, zoodat A. alsdan schuldig is:

25 dagen interest van ƒ5131,05 a 5 %.

Op 12 April betaalt A. ƒ8712,20; daardoor krijgt hg een ™

ƒ8712,20 - ƒ5131,05 = ƒ 3581,15. Dit bedrag verandert op April,

zoodat'A. alsdan te vorderen heeft:

6 dagen interest van ƒ3581,15 a 5 ° o-

Op 18 April vermeerdert de vordering van A. met ƒ3517,50, waardo^ zij stijgt tot ƒ3581,154-ƒ3517,50 = ƒ7098,65. Deze som blijft staan 18 Mei, op welken datum A. dus credit is voor:

30 dagen interest van ƒ 7098,65 a 5%.

Op 18 Mei eindelijk ontvangt A. ƒ 9375,80; daardoor wordt hg schuldig ƒ9375,80 —ƒ7098,65 — ƒ2277,15, en daar deze vordering op den laatste Juni verrekend wordt, is A. alsdan debet voor:

42 dagen interest van ƒ2277,15 a 5%.

A. heeft dus aan het einde van Juni een schuld van ƒ2277,15; bovendien is hij schuldig 3 d. int. van ƒ 5072,50, 19 d. int. van ƒ , , d int. van ƒ5131,05 en 42 d. int. van ƒ2277,15; daarentegen heeft h«

Sluiten