Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opmerking. Men had bg de tweede periode 10 Juni als dag van afsluiting kunnen aannemen. Voor de berekening der rente in deze periode zou liet dan noodig geweest zijn, de correctie aan te brengen, die in § 1M verklaard is. Deze wijze van behandeling wordt aan den lezer overgelaten.

§ 186. In het voorgaande voorbeeld komt de volgorde van de datums van inschrijving geheel overeen met die van de vervaldagen der posten. Waar dit niet het geval is, plaatst men bij veranderden rentestand de posten meestal in de volgorde der datums van inschrijving, neemt in elke periode alle posten op, die vóór de rentewijziging ingekomen zijn en volgt de berekening, die in § 183 verklaard is, bijv.:

210) A. is in rekening-courant schuldig de volgende sommen:

15 Juli f 4974,80 per 15 Juli 1908,

20 Aug. , 5320,25 „ 20 Oct. 1908,

15 Oct n 7309,75 , 15 Jan. 1909,

20 Vee. n 4000,— „ 25 Dec. 1908.

Verder heeft hij de volgende bedragen te vorderen:

13 Aug. f 3919,75 per 15 Sept. 1908,

30 Sept. , 4560,40 „ 30 „ 1908, 10 Nov. , 7500,— , 10 Dec. 1908, 25 Dec. , 3809,65 „ 25 Jan. 1909.

Hoe groot is op ultimo Dec. 1908 het saldo der rekening, als de rente tot 31 Aug. 5%, tot 10 Nov. 4^% en vervolgens 4% bedraagt?

Volgens bijgaand model V op pag. 145 loopt de berekening der renteproducten in de eerste periode, van 15 Juli tot 31 Aug. ge re geld af t aan den inschrijvingsdatum 20 Aug. Op dien dag is A debet ƒ 6370,30 per 20 Oct. Voor dit bedrag wordt hij op ultimo Aug., den afsluitingsdag der eerste periode, dus 50 dagen te vroeg, gedebiteerd, zoodat hem 50 dagen rente van ƒ6375,30 vergoed moet worden. Dientengevolge komt het renteproduct 3188, ontstaande uit 50 X 6375, in zijn credit, en is het saldo der

renteproducten in deze periode 166 in zijn debet.

Daar A nu op 31 Aug. ƒ6375,30 schuldig is en deze schuld eerst op 30 Sept. verandert, begint de tweede periode met 30 dagen rente> van dit bedrag, aangewezen door het renteproduct 1913 in zijn e e . oor overige komt de berekening der renteproducten geheel overeen met hetgeen dienaangaande in § 183 en § 182 medegedeeld is. Verder is de opmerking van § 185 ook hier van toepassing. 1

»i De hier gevolgde methode, om in een periode eiken post op te nemen,

Sluiten