Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 190. Somtijds wordt in een rekening-courant van eiken post afzonderink de rente berekend. Dit geschiedt natuurlijk door het renteproduct, dat bij een post behoort, door den standvastigen deeler voor het gegeven percent te doelen. Het is duidelijk, dat op deze wijze elk voordeel verdwgnt, dat volgens § 172 door het gebruik van standvastige deelers verkregen kan worden.

§ 190*. De handel vraagt in den regel niet, wat theoretisch j.uist, maar wel wat practisch gemakkelijk uitvoerbaar is. Hij ziet geen nut in theoretische juistheid, als deze aanleiding geeft tot omslacht.ge berekeningen of tot opeenhooping van arbeid. Daarom vermijdt hij bij de rekening-courant dikwijls elke wijze van renteberekening, die niet dagelijks kan worden bijgehouden (§ 183). Rekeningen, zooals model VI en VII, waarbij de rangschikking der posten verschilt van de orde, waarin ze geboekt staan, zijn zeldzamer dan voorheen. Zij worden vervangen door andere, die zoo al niet aan de eischen der theorie dan toch aan die der practijk voldoen.

Zie verder § 197 vv.

2. De progressieve methode.

§ 191. Naast de staffelmethode komen in den handel nog twee methoden van renteberekening voor, die meer in overeenstemming zijn met den vorm der rekening-courant in het grootboek, nl. de progressievel) en de retrograde methode.

Bij de progressieve methode debiteert men den correspondent voor interest van al de kapitalen, die hij schuldig is, gedurende den tijd, die verloopt van den vervaldag van elk kapitaal tot den dag waarop de rekening afgesloten wordt. Eveneens crediteert men hem voor interest van al de sommen, die hij te vorderen heeft, mede gedurende den tijd, die er tusschen den vervaldag van elk bedrag en den dag van afsluiting ligt.

Deze wijze van renteberekening leidt tot dezelfde uitkomst als de vorige, mits de rentestand voor de schulden even hoog zij als voor de vorderingen Zij bijv. A. op den lsten der maand schuldig ƒ 1000. Betaalt hij na verloop van 10 dagen ƒ 700 en aan het einde der maand de rest, dan zal hij blijkbaar 10 dagen interest schuldig zijn van f 1000 en 20 dagen van f 300. Wordt nu A over de f 1000, die hij schuldig is, gedebiteerd voor 30 dagen en over de f 700, die hij betaalt, gecrediteerd voor 20 dagen interest, dan verkrijgt men dezelfde uitkomst. Immers: . on

30 dagen interest van f 1000 - 20 d van f 700 = 10 d. van / 1000 + 20 d van f 1000 - 20 d. van f 700 = 10 d. van f 1000 + 20 d van ƒ300 + 20 d. van f 700 - 20 d. van f 700 = 10 d. van ƒ1000 + 20 d. van f 300.

Het hier behandelde geval moge minder samengesteld zijn dan, een rekening-courant, het bewijs blijft volkomen hetzelfde -).

*) De progressieve methode wordt ook wel Duits che methode genoemd. 2) Om het bewijs algemeener te maken, kan men als volgt te werk gaan: A. is bijv. schuldig fd; na verloop van t dagen betaalt hij fc; '1 dagen

Sluiten