Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

renteproducten afgetrokken, maar naar de andere zijde der rekening in zwarten inkt overgebracht, wat trouwens op hetzelfde neerkomt.

Eveneens handelt men met den laatsten post, waarvoor A. gedebiteerd moet worden I /'2949,50), en die op 28 Jan. 1909, dus 28 dagen na de afsluiting vervalt.

De voorlaatste post in het credit van A. (ƒ4000) vervalt op 25 Jan 1909, dus 25 dagen na de afsluiting der rekening. Daar hij voor dit bedrag bij de sluiting, d. i. 25 dagen te vroeg, gecrediteerd wordt, is hij 25 dagen interest over ƒ4000 a 4% schuldig, waarmede het bedrag der rente, die hij te vorderen heeft, verminderd zou moeten worden. Het bijbehoorende renteproduct 1000 is dus weder negatief; het wordt daarom met rooden inkt geschreven en later naar de debetzpe der rekening in zwarten inkt overgebracht.

Op dezelfde wijze handelt men met den laatsten post in het credit van A. i f3718,50), die op 15 Febr. 1909, dus 45 dagen na de sluiting der rekening vervalt.

In plaats van al de roode producten stuk voor stuk met zwarten inkt op de andere zijde der rekening in te schrijven, kan men hun saldo bepalen en dit naar die zijde der rekening transporteeren, waar het blijkens de redeneering behoort, n.1. steeds daar, waar de som der roode producten het kleinst is. In het gegeven voorbeeld is de som der roode producten aan de debetzijde 1071, aan de creditzijde 2674; de eerste som behoort te huis in het credit, de tweede in het debet en daar de laatstgenoemde som de grootste is, transporteert men het saldo (2674 — 1071 = 1603) naar de debetzijde, waar het met zwarten inkt wordt ingeschreven. Het saldo der zwarte producten, de roode dus verder niet medegerekend, dient ten slotte ter bepaling van den gevraagden interest.

Het overspringen der roode producten bij de optelling der zwarte geeft aanleiding tot herhaalde vergissingen. Om deze te voorkomen, wordt het saldo der roode producten niet alleen in zwarten, maar tevens in rooden inkt overgebracht. Zoodoende worden de sommen der roode producten in het debet en het credit gelijk, zoodat ze nu by de zwarte opgeteld kunnen worden, zonder invloed uit te oefenen op het eindsaldo der renteproducten.

De rekening-courant komt verder te staan, zooals in model IX op pag. 155 is aangewezen. Daarbij zÜn de roode producten door vette cijfers voorgesteld. 4)

Opmerking. Blijkbaar kan hier de berekening der renteproducten dagelijks worden bijgehouden.

§ 193. Het kan gebeuren, dat een rekening-courant binnentijds wordt opgevraagd en daarom moet worden afgesloten voor het tijdstip van afsluiting, dat vroeger is aangenomen, om de berekening der renteproducten van dag tot dag bij te houden. In dit geval moet een correctie aangebracht worden, die in het volgende verklaard wordt.

215) Bepaal naar de progressieve methode het saldo van interest in de rekening-courant uit voorb. No. 213, § 191, als de rekening tegen ultimo April wordt opgevraagd.

*) Zie ook Hoofdstuk XV, § 436 en 432.

Sluiten