Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berekening van de renteproducten aangenomen is. Voor de bepaling van het productensaldo in deze periode heeft men nu, volgens § 198.

Bruto saldo van de kapitalen der beide eerste perioden: credit ƒ2514,20.

Som van de renteproducten der beide eerste perioden in 't d e b e t 8456

Bruto saldo van de kapitalen, ƒ2514,20, 30 dagen, » 754

debet 9210

Som van de renteproducten der beide eerste perioden in 't credit 8030 Saldo van de renteproducten der beide eerste perioden debet 1180

„ , eerste periode 182

_ „ tweede „ debet 1362. ia)

n r> n n " 77

Voor het productensaldo der laatste periode vindt men ten slotte: Som van de renteproducten der drie perioden in 't debet 9052

, . . • »credit 8075

Saldo „ „ . . - debet 977

n „ beide eerste perioden ere dit 1180

, derde periode credit 203.(6)

n n n » " r uj

Opmerking. De uitkomst onderla! is verkregen, niet door het productensaldo der beide eerste perioden (debet 1180) te verminderen met dat der eerste periode (credit 182), maar door het eerstgenoemde te vermeerderen met het laatstgenoemde in tegengestelden toestand (debet 182), wat blijkbaar op hetzelfde neerkomt.1) Dit geldt ook van de uitkomst onder ib).

De rekening-courant komt nu te staan in den vorm van model XI, pag. 159.

§ 195. In het voorgaande voorbeeld komt de volgorde van de datums van inschrijving overeen met die van de vervaldagen der posten. Is dit niet het geval, dan blijft toch de wijze van berekening overanderd. Men zorge echter in een periode eiken post op te nemen, die tusschen het begin en het einde dier periode ingekomen is, ook al ligt de vervaldag van dien post buiten de periode. Vergelijk § 186 en 204. 2)

Heeft men te doen met roode producten, dan wordt de berekening evenmin

i) Noemt men gemakshalve de getallen in 't debet negatief, dan zijn die in 't credit positief. De uitkomsten onder (o) en (6) behoorden nu volgens § 193 door aftrekking verkregen te worden, als volgt: , - 1180 r - 977

+ 182 .s — 1180

(o) af j af

' — 1362 + 203

In de practijk echter neemt men de aftrekkers in tegengestelden toestand en telt dan op. Zoodoende verkrijgt men:

, - 1180 , - 977

- 182 ... I + H80

(®) | op ) "OP

' — 1362 * + 203

») Zie ook Hoofdstuk XV, § 434 v.v.

Sluiten