Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1004Ï Als men bij het begin van elk jaar ƒ 100 uitzet & °/o interest van interest, na hoeveel jaren bezit men dan ƒ4000?

10051 Als men een stuk grond voor 20 jaren in pacht krijgt, tegen een jaarlnksche huur van ƒ1500 bij vooruitbetaling, wat is dan de tegenwoordige waarde van de geheele pachtsom bij een rentestand van 3 /0? 1006 Twee personen zijn in het bezit eener rente van ƒ 1200, die gedurende

21 jaren aan het einde van elk jaar uitgekeerd wordt, en wel de eerste 8 jaren

aan A en de volgende 13 jaren aan B. Als deze rente verkocht wordt b*) een rentestand van 5 °/0, wat ontvangt dan ieder van den verkoopsprijs?

10071 Als men, om een geleende som af te lossen, eerst 10 jaren lang ƒ1000 en dan 10 jaren lang ƒ1500, aan het einde van elk jaar, betaalt, hoe groot is dan die som bij een rentestand van 4°/0?

10081 Iemand die gedurende 25 jaren een rente van ƒ500 zal genieten, stelt de ontvangst dezer rente de eerste 2 jaar uit. Hoe lang kan liij ze daarna genieten bij een rentestand van 3°/0? Hoe groot is het bedrag, dat hij den laatsten keer ontvangt?

1009. Als men 40 jaren lang in het genot is eener rente van ƒ100 en dezo rente gedurende de eerste 4 jaren uitstelt, hoe lang kan men ze dan nog genieten bij een rentestand van o °/0?

1010) Welke annuiteit is noodig, om een schuld van ƒ1000000 met de rente a 4£ °/0 in 40 jaren te delgen?

10111 Als men ƒ100000 leent a 5 % en kapitaal en interest aflost met een annuiteit van 7 °/0, in hoeveel jaren is de schuld dan gedelgd?») 10121 Hoe groot is in het voorgaande vraagstuk de laatste annuiteit ? i 1013* Bereken het bedrag der rente, dat in voorb. N°. 242 (§2111 vooi den 35sten keer moet worden uitbetaald.

1014) Vul het amortisatieplan van voorb. N°. 246 (§212) voor de ontbrekende jaren in.

1015. Van een annuiteit is, na aftrek van rente en aflossing van obligatien, nos ƒ74900 over tot vorming van prijzen. Als de obligatien ƒ100 groot zij„ 1 daarvan uitloot met ƒ50000, 1 met ƒ10000, 2 ieder met ƒ5000 4 ieder met ƒ1000, hoeveel stuks kan men dan met ƒ120 doen uitloten.

1016; Bereken, tegen welken koers een leening uitgegeven moet worden, die in 5 10 15, 20, 25, 30, 35 of 40 jaren met gelijke annuïteiten aflosbaar is,'als de obligatiën 3 ®/0, 4<7o of 4*«/o rente dragen en de schuldenaar 5°/0 rente vergoedt. [De antwoorden in tiendedeelen nauwkeurig].

1017) Een rente van ƒ500, die 15 jaren lang genoten kan worden, wil men vervangen door een van ƒ600. Hoe lang kan men de laatste genieten bij een rentestand van 4 »/0? Hoe groot is het bedrag, dat men den laatsten

keer ontvangt?

ij en ") Eindexamens Handelsschool.

Sluiten