Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzending ƒ 1500 onkosten en berekent 2* °/o commissie. C verkoopt de partij, die beschadigd is, voor ƒ 6950 Nederlandsch courant en brengt ƒ2060 onkosten en 1* % commissie in rekening, terwijl hij van de assurantiemaatschappij ƒ 715 schadevergoeding ontvangt. Hoeveel verliest ieder, als men ƒ 100 Ind. courant gelijk stelt aan ƒ 101,50 Ned. courant?

1028) In een vennootschap onder een firma is A deelgenoot voor ƒ30000 en B voor ƒ 50000. Beiden genieten 4 «/o van hnn kapitaal en deelen verder gelijkelijk in de voor- en nadeelen. Hoe moet, na verloop van 8 maanden, een kapitaal-vermeerdering van ƒ 6000 verdeeld worden i

1029) A en B associeeren zich op 1 Mei onder bepaling, dat A /"3o000 en B ƒ 21875 zal inleggen, dat ze 6 «/o rente van hun kapitaal zullen genieten en dat hun aandeelen in de winst of het verlies tot elkaar zullen staan als 5 en 3. Hoeveel komt op ultimo December ieder toe van de ƒ10500, waarmede het kapitaal vermeerderd is?

1030) A, wiens zaak een waarde heeft van ƒ25000, neemt B als compagnon, op voorwaarde dat deze ƒ 12500 inbrengt. Beiden zullen 5 «/0 rente genieten; verder moet aan een der familieleden van A vast ƒ1500 worden uitgekeerd,

terwijl ze voor 't overige gelijkelijk zullen deelen in de baten en de schade Als

er na verloop van een jaar ƒ2500 verdiend is, hoeveel komt dan ieder toe?

1031) In een vennootschap is A werkend vennoot met ƒ 2000 en 13 commanditair met ƒ28000. De eerste geniet 4«/o. de tweede 6 °/o renteVerder krijgt B nog 25 °/0 van de winst. Hoeveel ontvangt ieder, als er na verloop van een jaar ƒ 6960 verdiend is?

1032) Een commanditair heeft ƒ 25000 in een zaak gestoken, waarin de werkende vennoot ƒ10000 heeft aangebracht. De eerste krijgt 7£ /0, «e tweede 5 °/„ rente. Bovendien deelt de commanditair voor 20 #/0 'n de vooren nadeelen. Als de balans aan het einde des jaars ƒ 8000 vermindering van kapitaal aanwijst, hoe groot is dan ieders aandeel in dit verlies?

1033: In een naamlooze vennootschap is met een aandeelenkapitaal van ƒ 250000 een zuivere winst gemaakt van ƒ 90000. Hiervan krijgen de commissarissen 10 »/0, de directie 30 °/0, de reservekas 15 »/«. Hoe groot is het dividend voor een aandeel van ƒ 1000?

1034) Een naamlooze vennootschap werkt met een aandeelenkapitaal van ƒ300000. Als aan het beheer 25 % en aan het reservefonds 10 °/0 van de zuivere winst toekomt, terwijl aan de aandeelhouders 9* «/„ dividend wordt uitgekeerd, hoe groot is dan de winst?

1035) Een maatschappij met een aandeelenkapitaal van ƒ295000, maakt een zuivere winst van ƒ 25150,20, te verdeelen als volgt: 10 °/0 voor het reservefonds, 10 °/0 voor de commissarissen, 15% voor de directeuren en de rest voor de aandeelhouders. Als van het dividend van het vorige jaar nog ƒ 1580 beschikbaar is, hoeveel percent (in eenheden nauwkeurig) ontvangen dan de aandeelhouders, en hoeveel dividend blijft er voor het volgende jaar over?

Sluiten