Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10361 Als in liet voorgaande vraagstuk (No. 1035) de som van ƒ1580 niet het beschikbare dividend, maar het onverdeelde winstsaldo van het vorige iaar aanwijst, hoeveel percent (in vierdedeelen der eenheid nauwkeurigontvangen dan de aandeelhouders, en hoe groot is het in 't volgende jaar te verdeelen winstsaldo?

1037) De Bataviasclie Oosterspoorwegmaatschappij te Amsterdam keert van de gemaakte winst eerst rente tot een bedrag van 5 »/0 over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uit. Van het overblijvende is 25 »/o voor het reservefonds, 5 °/o voor de commissarissen, 5 0/ft voor den directeur. 5 "/0 voor het plaatselijk comité en de rest voor de aandeelhouders. Als liet maatschappelijk kapitaal ƒ1700000 en het dividend ƒ57,50 per aandeel van ƒ 1000 bedraagt, hoeveel percent is er dan gewonnen, en hoe wordt de winst verdeeld.''

1038) Als de bovengenoemde maatschappij (No. 1037) in 1909 een winst maakt van ƒ110490,25, en er van het dividend van 1908 nog ƒ 134,25 beschikbaar is, hoeveel gulden (in eenheden nauwkeurig) kan dan per aandeel van ƒ1000 uitgekeerd worden, en hoeveel dividend blijft er voor 1910 over?

1039' Als in het voorgaande vraagstuk (No. 10381 de som van ƒ134,25 niet het beschikbaar dividend, maar het onverdeelde winstsaldo van 1908 aanwijst hoeveel percent (in achtstedeelen der eenheid nauwkeurig) ontvangen dan de aandeelhouders, en hoe groot is het in 1910 te verdeelen winstsaldo?

e) Disconto.

§ 223. Disconto is in 't algemeen de korting, die een schuldeischer, wiens vordering over eenigen tijd betaalbaar is, voor contante betaling toestaat. Het bedrag van zulk een vordering draagt den naam van nominale

waarde der vordering. , ,

Vermindert men de nominale waarde met het disconto, dan wordt het

verschil de contante waarde der vordering genoemd.

§ 224. Eeeds vroeger is medegedeeld, dat de meeste koopwaren gekocht worden op tijd, d. w. z. dat de koopprijs eenige weken of maanden naden dag van inkoop betaald wordt. Wil de kooper in zulk een geval terstond betalen, dan geniet hij de zoo genoemde .korting voor contant" (§ 142). Deze korting is dus disconto, maar draagt gewoonlijk dien naam niet.

Houdt de kooper zich aan de usantie en betaalt hij eerst op den vervaldag van de koopsom, m. a. w. na verloop van den overeengekomen tijd, dan kan de verkooper verschillende wegen inslaan, om toch contante

betaling te verkrijgen.

Vooreerst kan h\j een stuk schrijven, waarin hij den kooper last geeft, en deze dan ook aanneemt, om de koopsom op den bepaalden vervaldag uit te betalen. Zulk een stuk heet gewoonlijk wissel.

Verder kan hij den kooper een stuk laten schrijven, waarin deze de

Sluiten