Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belofte aflegt, dat lijj op den vervaldag z\jn schuld zal voldoen. Zulk een

stuk heet promesse. *)

Dezen wissel of deze promesse draagt de verkooper in eigendom over aan een geldschieter, die het stuk tegen een zekere korting contant betaalt. In het handelsverkeer heet alleen deze korting disconto.

§ 225. Een wissel of een promesse disconteer en of in disconto nemen beteekent: een wissel of promesse koopen tegen betaling van de contante waarde. Verdisconteeren of in disconto geven beteekent: verkoopen tegen ontvangst van de contante waarde.

§ 226. Met het disconteeren van wissels en promessen houden zich bankinrichtingen bezig, zooals de Nederlandsche Bank. Deze stelt daarbij het jaar op 360 dagen en de maand op zooveel dagen als zij werkelijk heeft. Verder rekent zjj den dag, waarop de disconteering plaats heeft, en den dag, volgende op den vervaldag van het stuk, ook mede. Wordt bijv. een wissel, die 6 Juni betaalbaar is, op 15 Maart door de Bank gedisconteerd, dan berekent zij 17 dagen in Maart, 30 in April, 31 in Mei en 7 in Juni, dus in 't geheel 85 dagen disconto. 2)

§ 227. In Engeland wordt de maand op het juiste aantal dagen en het

jaar op 365 dagen gesteld.

In Frankrijk, België en Oostenrijk handelt men op dezelfde wijze met de maand; het jaar wordt echter voor 360 dagen in rekening gebracht. In Duitschland wordt voor de maand gewoonlijk 30 dagen, voor het jaar

360 dagen genomen.

In al deze landen is het in 't algemeen gewoonte, den dag van disconteeren niet, den vervaldag van het stuk wèl mede te rekenen.

§ 228. Het disconto wordt steeds berekend over de nominale waarde van den wissel of van de promesse in percenten van 't honderd.

Het opgegeven percent heeft betrekking op den tgd van een jaar. § 229. Zoodra van disconto sprake is in gevallen, die niet tot den wisselhandel behooren, geschiedt de berekening in percenten boven 't honderd. Deze wijze van disconteering vindt o.a. toepassing bij levensverzekeringmaatschappijen, hypotheekbanken en inrichtingen, die zich bezighouden methetslui-

ten van leeningen. Is daarbfl de tijd hoogstens een jaar, dan heeft men te doen

met eenvoudigen interest; is de tijd echter eenige jaren, dan handelt men naar hetgeen bij den samengestelden interest medegedeeld is. Zie § 209, v.v.

255) Als men een wissel, groot f 8718,16, betaalbaar 16 October, op 29 Augustus bij de Ned. Bank verdisconteert, en het disconto 3 °/0 bedraagt, wat is dan de contante waarde?

!) Zie, omtrent wissels en promessen, Hoofdstuk IX.

2) Om zich bij de eerste maand niet te vergissen, vrage men: Hoeveel dagen in Maart zijn voorbij? Antw. 14. Hoeveel blijven er dus nog over? Antw. 17.

Sluiten