Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

271) Als men 4 KG. zilver van 0,900 gehalte met 6 KG. zilver van 0,650 gehalte samensmelt, van welk gehalte is dan het mengsel 'ï

Onder gehalte verstaat men bij legeeringen van goud en zilver de verhouding van de hoeveelheid edel metaal tot het geheele gewicht van het mengsel. Meestentijds wordt het gehalte in duizendstedeelen uitgedrukt. Zilver van 0,900 gehalte is dus een legeering, waarvan 1000 gewichtsdeelen 900 gewichtsdeelen zuiver (fijn i zilver en 100 gewichtsdeelen onedel metaal (alliage) bevatten. (Hoofdstuk VII.) Men heeft derhalve:

4 KG. van het gehalte 0,900 = 3,6 KG. fijn 6 , , , » 0,650 — 3,9 , ,

10 KG. van het gehalte x = 7,5 KG. fijn 10

' = T5- = °'760-

272) Een baartje fijn goud van 8 KG- wordt met 2 KG. koper samengesmolten. Welk gehalte heeft deze legeering ?

De legeering weegt 8 KG.+ 2 KG. = 10 KG. Hiervan is 8 KG. edel metaal, zoodat het gehalte gelijk is aan = 0,800.

§ 239. Is de prijs van een mengsel gegeven en wordt gevraagd, in welke verhouding twee gegeven soorten eener koopwaar vermengd moeten worden, om het verlangde mengsel te verkregen, dan moet noodzakelijk de prijs der eene soort hooger, die der andere lager zijn dan de prijs van het mengsel. Wordt aan deze voorwaarde voldaan, dan zal men verder de hoeveelheden zoo moeten kiezen, dat de waardevermindering, die de eene hoeveelheid door de menging ondergaat, gelijk is aan de waardevermeerdering der andere.

273) Als men 275 L. wijn noodig heeft van f 1,25 per L. en daartoe wijn van f 1,10 en van ƒ1,32 per L. vermengen wil, hoeveel heeft men dan van elke soort noodig?

a) Elke L. wijn van ƒ1,10 wordt in het mengsel ƒ1,25 waard en

vermeerdert dus 15 cent in waarde.

Elke L. wijn van ƒ1,32 wordt in het mengsel ƒ 1,25 waard en vermindert

dus 7 cent in waarde.

Daar nu 7 X 15 cent gelijk is aan 15X7 cent, moet men van de eerste soort 7 L., van de tweede 15 L. nemen, om de waardevermeerdering der eerste hoeveelheid op te heffen door de waardevermindering der tweede, en zoodoende een mengsel van den gegeven prijs te verkrijgen. Men heeft dus

den volgenden regel:

De hoeveelheden, die men van elke soort moet nemen, zijn omgekeerd evenredig met de waardeveranderingen, die de maat- of gewichtseenheid van elke soort bij de menging ondergaan.

Sluiten