Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overwicht wordt niet vergoed. Bij onderwicht ontvangt de kooper van den verkooper de volgende vergoeding voor elk ontbrekend vol half gram:

b\j dukaten Ko/u> 1,615,

» stokken van 8 flo/tv goud of 20 francs , 1,47',

, Doppelkronen „ 1,47,

, 5-roeöei-stukken . 1,41,

„ sovereigns , 1,50,

, Turksche lira „ 1,49 5.

Sedert 1 Januari 1893 koopt de Oostenrijksch-Hongaarsche Bank gouden munten per KG bruto tegen vaste prjjzen. Zoo bijv. betaalt zij tegenwoordig (1906) voor gouden willems Ko/w 2947,7776 per KG muntgoud.

§ 303*. Te Petersburg koopt de rijksbank goud in baren a 5,50413 R per solotnik fijn, sovereigns a 5,04399 R per solotnik bruto, Duitsch, Hollandsch, Latijnsch, Oostenrijksch, Noord-Amerikaansch en Japansch goudgeld a 4,95234 R per solotnik bruto.

Opmerking. De prijs, dien de rijksbank voor goud in baren betaalt, wordt gevonden door den prijs, die uit de muntwet van 1899 (§ 278) voortvloeit, te verminderen met 1 °/00. De prijs, dien zij voor vreemde munten geeft, is berekend uit den prijs van baren, door bij sovereigns het gehalte 0,9164, bij Duitsch en daarmede gelijk gesteld goudgeld het gehalte 0,899J aan te nemen.

Controleer met deze gegevens de juistheid dier prijzen.

§ 304. Op de voornaamste handelsplaatsen worden de koersen van vreemd papiergeld genoteerd in eigen munt voor 1, 10 of 100 stuks van de buitenlandsche munt. Zoo noteert men Russisch papiergeld te Berlijn per 100 R, te Weenen per R.

313) Wat is te Londen voordeeliger: goud in baren d 77s9 dof eagles a 76 s 4 d?

Daar standard-gold 916§, de eagle 900 deelen fijn bevat, vindt men in 900 oz standard-gold evenveel fijn als in 916§ os eagles. Derhalve: 916$ oz eagles = 900 oz standard-gold = 900 X 77f s

of 1 oz eagles — 900 Q' '„7ii —76 s 4,04 d.

yit>£

Er bestaat dus geen noemenswaard verschil in de opgegeven prijzen.

Opmerking. Moet men de vraag beantwoorden met het oog op inkoop te Londen en verkoop te Amsterdam, dan dient er op gelet te worden, dat men ^ duizendste op het gehalte der eagles kan verliezen >§ 299), waardoor, onder overigens gelijke omstandigheden, goud in baren voordeeliger is dan eagles.

314) men te Amsterdam louis d'or voor ƒ9,60 en Doppelkronen voor f 11,80 koopen kan, welke van deze munten is dan het billijkst in prijs, in de onderstelling, dat ze volwichtig zyn ?

Berekent men de waarde van een louis d'or uit den koers der Doppelkronen, dan vindt men:

Sluiten