Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cote; Engelsch: exchan ge-li st; Duitsch: Courszetteli bekend gemaakt. Deze hebben meestentijds twee prijskolommen. De koersen in de eerste kolom zijn voorzien van de letter g igeldi en wijzen aan, welke i geld iprijzen geboden zyn door hen, die wissels willen koopen. 1 i Deze koopers zullen in den regel echter iets meer moeten betalen, omdat hun bod gewoonlijk lager is dan de pr|js, dien de verkooper vraagt. De koersen in de tweede kolom wijzen met behulp van de letter p ipapier: aan, welke prijzen door de houders van wissels I papier i gevraagd zijn. Deze zullen meestal dien prijs iets lager moeten stellen, om voor hun wissels koopers te vinden. De werkelijk betaalde koersen liggen dus veelal tusschen de genoteerde in.

§ 314. Uit het voorgaande volgt nu, dat de wisselkoers samenhangt:

ai met het muntpari;

b) met den stand der vorderingen van twee landen op elkander, d. i. met de betalingsbalans; 2)

c) met den looptijd der wissels.

a) liet wisselpari.

§ 315. Onder wisselpari (Fransch: pair de changc; Engelsch: par of exchange; Duitsch: Wcchsrlparii verstaat men den wisselkoers, die uit het muntpari afgeleid wordt, en die dus onafhankelijk is van de wet van vraag en aanbod voor wissels. Het onderscheid tusschen wissel- en muntpari bestaat alleen daarin, dat bij het eerste de berekening betrekking heeft op de bij den koers behoorende vaste waarde, terwijl het laatste de bepaling van de waarde der munteenheid ten doel heeft.

Hebben twee landen metaalcirculatie in denzelfden standaard, dan kan het wisselpari als standvastig beschouwd worden; de veranderingen bewegen zich dan althans tusschen zeer enge grenzen.

Verschilt de standaard in het eene land van dien in het andere, dan zal het wisselpari, bij sterke rijzing of daling van den prijs van één der beide metalen, eveneens aan sterke veranderingen blootgesteld zijn.

Heeft een der beide landen gedepreciëerd papiergeld als betaalmiddel, dan kan er van een standvastig wisselpari veel minder sprake zijn. De wisselvallige waarde van het papiergeld brengt alsdan teweeg, dat het wisselpari dikwijls in denzelfden beurstijd belangrijke schommelingen ondergaat.

J) In de buitenlandsehe koerslijsten vindt men voor „geld" (g) de volgende uitdrukkingen: Fransch: argent (A), demande (D); New-York: bid; Duitsch: Geld, gesucht (6); en voor „papier" (p): Fransch: lettres (L), offert O); New-York: asked, Duitsch: Briefe (B), Waare (W), angeboten. Sommige Duitsche wisselplaatsen noteeren nog den koers, die werkelijk betaald is en wijzen dezen aan met het woord bezahlt tbez.).

2) Men noemt de betalingsbalans gunstig, als er overmaat van wissels is en muntmetaal ingevoerd wordt; zij heet ongunstig, als het tegenovergestelde plaats heeft.

Sluiten