Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 316. Het verschil tusschen den wisselkoers en het wisselpari zal onder normale omstandigheden, n.1. wanneer vrije in- en uitvoer van metaal mogeljjk is, niet veel grooter kunnen zjjn dan de onkosten van metaalverzending en vermunting. Wordt dit verschil n.1. grooter, dan is de wissel minder geschikt voor het vereffenen van schulden en vorderingen dan metaal, en het laatste zal derhalve de voorkeur genieten boven den eersten.

Zoo is bjjv. te Parijs het pari van den wisselkoers op Londen fr 25,22 i = 1 £). Zijn nu wissels op Londen te 1'arjjs sterk gevraagd, dan zal de koers boven pari rijzen. Stelt men verder de onkosten, die Parijs maken moet, om goud 11 naar Londen uit te voeren, op f °/0, dan zal het maximum voor den wisselkoers fr 25,22 -|- § %, van fr 25,22 — fr 25,315 zfln, wanneer althans in Frankrijk een voldoende hoeveelheid goud voor uitvoer beschikbaar is. Stijgt nl. de wisselkoers boven fr 25,315, dan is het voor allen, die te Londen moeten betalen, voordeeliger, om hun schulden met goud te vereffenen, daar zij alsdan hoogstens fr 25,315 per £ betalen, terwijl de wissel per £ meer kost. Zoodra nu, tengevolge van hooge wisselkoersen, uitvoer van goud plaats heeft, zullen wissels tijdens dien uitvoer, onder overigens gelijke omstandigheden, minder gevraagd zijn, en dit zal een daling in den koers ten gevolge hebben.

Zijn wissels op Londen te Parijs sterk aangeboden, dan zal de koers onder pari dalen. Stelt men de onkosten van metaalverzending weder op § °/#, dan zal bij die daling het minimum van den wisselkoers fr 25,22 — f °/0 van fr 25,22 = fr 25,12"' bedragen, wanneer althans ingevoerd goud in Frankrijk geplaatst kan worden. Daalt n.1. de wisselkoers onder fr 25,125, dan is het voor allen, die vorderingen op Londen hebben, voordeeliger, om hun vorderingen met goud te innen, daar zij alsdan /V25,125 per £ ontvangen, terwjjl hun traites op Londen per £ minder zouden opbrengen. Zoodra nu, tengevolge van lage wisselkoersen, invoer van goud plaats heeft, zullen wissels tijdens dien invoer, onder overigens gelijke omstandigheden, minder aangeboden zijn, en dit zal een rijzing in den koers ten gevolge hebben.

De bankier maakt zich de wisselkoersen ten nutte, ook zonder dat h\j in het buitenland schulden te betalen of vorderingen te innen heeft. Zoodra de wisselkoers in het bovenstaande geval boven fr 25,315 stggt, voert de bankier te Parijs goud uit, dat hem, met inbegrip van alle onkosten, op fr 25,315 per £ te staan komt, en trekt voor het uitgevoerde bedrag een wissel, die hem meer opbrengt. Daalt daarentegen de wisselkoers beneden /r25,125, dan voert hg goud in, dat hem, na aftrek van alle onkosten, fr 25,12® per £ opbrengt, en betaalt met een wissel, die hem minder kost. In het eerste geval wordt de rijzing van den wisselkoers door vermeerderd aanbod van

11 Hier is alleen van goud sprake, omdat de lage prijzen van het zilver

oorzaak zgn, dat uitvoer van dit metaal nadeelig en invoer, wegens verbod

van aanmunting in Frankrijk, practisch onmogelijk is.

Knapper, Handelsrekenen, 8e druk. 19

Sluiten