Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den koers niet meer willen verliezen dan wat hem ter betalingeplaats wordt afgehouden, en daarom zal hg nooit een hooger disconto toestaan.

!? 322 Het gebeurt dikwijls, dat de contante waarde van een wissel met gegeven looptijd berekend moet worden met behulp van een koers, die alleen voor wissels met korter of langer looptijd geldig is. In dit geval heeft men, naar aanleiding van het bovenstaande, als usantie aangenomen, den discontostand ter betalingsplaats in de berekening te gebruiken. Van deze usantie wordt echter op sommige beursplaatsen afgeweken (§ 380, 338, 335).

De volgende voorbeelden hebben hoofdzakelijk belang voor de theorie der wisselarbitrage. (Zie § 395).

325) Amsterdam noteert den kort-zicht koers voor mssels op Hamburg op ƒ 59,15 i= 100 RM); wat zal de 3-maands koers zijn, als het disconto te Hamburg 4 °/0 bedraagt ?

Het disconto bedraagt in 1 jaar 4 °/0, dus in 3 maanden 1 ®/0. Daar nu 100 RM kort-zicht betaald worden met ƒ59,15 contant i), zal men voor 100 RMark, die over 3 maanden vervallen, 1 #/0 minder betalen. Derhalve:

RM 100 k/z. = f 59,15 contant af 1 °/q disconto = „ 0,59 ,

RM 100 3/m. — ƒ58,56 contant.

326) Amsterdam noteert den 3/m koers voor ivissels op Hamburg op ƒ58,45 (— 100 RM); wat zal de k/z koers zijn, als het disconto te Hamburg 5 °/0 bedraagt ?

Het disconto bedraagt in een jaar 5 #./0, dus in 3 maanden 1£ %. Daar nu 100 RM, die over 3 maanden vervallen, betaald worden met ƒ 58,45 contant, zal men voor 100 RM k/z 1| °/o meer moeten betalen. Men heeft dus:

RM 100 3/m = ƒ58,45 contant hij lj- °/0 disconto = „ 0,73 „

RM 100 k/z = ƒ59,18 contant.

Uit de beide voorgaande voorbeelden leidt men dezen regel af:

Is de vaste waarde in het buitenland, dun wordt een lang-zicht koers uit den kort-zicht koers gevonden, door het disconto af te trekken, terwijl de koers voor kort-zicht uit dien voor lang-zicht wordt afgeleid, door het disconto bij te tellen.

ra. a. w. dat de koopers, die achteraan komen, zich met een lager disconto tevreden moeten stellen. Zie Mr. N. G. Pierson, Leerboek der staathuishoudkunde, le deel, pag. 477.

Wie een wissel koopt, moet hem contant betalen. Staat hg met den verkooper in rekening-courant, dan wordt hij voor de contante waarde op den gebruikelpen betaaldag gedebiteerd.

Sluiten