Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 325 K0EK9LIJST TE AMSTERDAM

Namen der plaatse», Koers Vaste waarde

waarmede Amsterdam >vjS8e|z|,,|,t. in

in direct wisselverkeer guldens vreemde munt)

staat. , I 1 11

Belgische bankpl. >) kort ;8 d) 48,10 . 100 francs (goud'

» » j 3/m 47,65 |

Duitsche bankpl ') ' kort (8 d) i 59,10 ) 100 R Mark (goud)

„ , i 3/m 58,60 )

Italië 3/m 47,50 j 100 lire (papier) 2)

Londen kort (8 d) 12,11 i ^ £ S(ernnn (goudi

„ 2/m 12,04 I

Parijs i kort (8 d) 48,10 ) 100 fruncs (g0Ud)

, 2/m 47,85 |

Petersburg 3/m 125,50 100 roebels (krediet)

Portugal 3/m 2,20 1 milreis (papier)

Spanje 3,m 207,— 100 „piasters" (500 pesetas

pap.); ook wel 1 piaster.

Weenen 3/m 49,75 j 100 Kojw (g0Ud)

Oostenr. bankpl. 1i ; 3/m 49,50 I

Zwitsersche , kort (8 d) 47,80 / ,aa fr(mcs (nr0ud.

3/m 47,40 1

De officieele koersljjst, uitgaande van de „Vereeniging voor den Effectenhandel", geeft niet de vaste waarden, omdat deze ondersteld worden bekend te zijn. Ook het disconto op de verschillende wisselplaatsen wordt er niet op aangegeven. (Zie de opmerking bij voorbeeld 333, § 344). Zij bevat echter naast de koersen de aanwijzing of de wissels voor den genoteerden koers gevraagd of aangeboden waren. (Zie § 313).

Wissels op Rotterdam worden zelden genoteerd; veelal worden zij kpari verhandeld, somtijds echter met ^-°/o plaatsverlies, dat is ƒ 100 in wissels op Rotterdam = f 99£ te Amsterdam.

De voornaamste wisseldagen zijn voor papier op Londen: Dinsdag en Viijdag, voor papier op andere plaatsen: Maandag en Donderdag. Op deze dagen veranderen in den regel de koersen; toch wordt ook op andere dagen omgezet. De betaling geschiedt den volgenden dag.

§ 326. Het disconteeren van binnenlandsche wissels en promessen 3)

1) Onder bankplaatsen verstaat men de steden, waar een centrale bank of een van haar filialen gevestigd is Wissels op andere plaatsen kunnen gewoonlijk niet tegen de genoteerde koersen verhandeld worden, o. a. omdat de incasseering met buitengewone onkosten gepaard gaat.

2) Wissels op Italië, getrokken „in goud betaalbaar", worden alleen dan in goud betaald, als de betrokkene zich daartoe bij de acceptatie verbindt.

3) De promesse, ook wel genoemd orderbrief, orderbiljet, pro-

Sluiten