Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noteeringen van wissels op Noorsche bankplaatsen (per 100 kronen \ en op New-York (per $), alsmede het disconto op de verschillende wisselplaatsen. Spanje echter wordt niet genoteerd. De Amsterdamsche usantiën geld<*n in 't algemeen ook voor Rotterdam.

§ 329. KOER9LIJST TE 11ATAVIA.

Te Batavia verhandelt men wissels: op Holland, zicht, 2/m, 3, m en 6/m dato, per ƒ100 Indisch courant; op Engeland, zicht, 1/m, 3/m, 4/m en 6/m zicht, per £; op Parijs, 3/m zicht, per ƒ 1 of per ƒ100 Indisch courant; op Daitschland, 3/m zicht, per li Mark-, op Oostenrijk, 3/m zicht, per ƒ1 of per ƒ100 Indisch courant; op New-York enSan-Francisco,zicht, per $ 1 of per $ 100; op Japan, zicht, per yen-, op Singapore, Hongkong en Amoy, zicht, per dollar of piaster; en op Australië, zicht, per &.

Naast de wisselkoersen op Holland en Engeland vindt men ook een koers voor draadwissels, kabelwissels, cable transfers of telegr. transfers (T. T.). Deze kabelwissels zijn telegraphische lastgevingen van Batavia aan die landen, om een gegeven geldsom aan een aangewezen persoon uit te betalen. Zjj zijn ongeveer | % duurder dan zichtwissels.

De Javasche Bank berekent in Nederlandsch-Indië bij het disconteeren van wissels minstens 10 dagen disconto. De discontovoet verschilt naar gelang het papier drie of twee handteekeningen draagt en korter of langer dan 90 dagen loopt.

§ 330. KOERSL1JST TE PARIJS.

Namen der plaatsen, J | Ko(,rs in

waarmede Parijs ... r Vaste waarde

in direct wisselverkeer WisseUicht. francs. , dg vreemde mBnt

staat. j ± j

Bel&ië ! kort : 99}f ! 100 fr op B. (goud).

Duitschland „ 123£ 100 RMark (goud).

Holland „ 208-J- 100 gulden (goud).

„ 99| 100 lire (papier).

Londen , ' 25,20 1 £ (goud).

New-York „ 516 100 $ (goud).

Petersburg „ 263£ 100 roebels (krediet).

Portugal n 460 100 milreis (papier).

Spanje n 44Q 500 pesetas (papier).

Weenen , 104-f 100 Ko/w (goud).

Zwitserland 99f 100 fr op Z. (goud).

t) Tegenwoordig worden op verschillende beurzen draadwissels op voorname handelsplaatsen genoteerd.

Sluiten